АКТ приймання-передачі
 до договору оренди транспортного засобу N ____ від ____________

 

 

м. Київ

"___" _____________ 20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися, _____________________ - надалі іменується "Орендар", в особі ___________________________, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та ________________________________________________ - надалі іменується "Орендодавець", в особі ____________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом "Сторони", керуючись пунктом ___ Договору N _____ від "___" _____________ 20___ р., склали цей Акт про наступне:

1. Орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв транспортний засіб марки ____________, модель ________, рік випуску _________, колір _____________, кузов N ______________, державний реєстраційний N ______________.

2. Сторони підтверджують, що зазначений вище транспортний засіб на момент передачі знаходиться в належному стані і є придатний до експлуатації.

 

Орендодавець

 

Орендар

 

________________ /________________/

________________ /________________/