ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору ____________ N ___ від "___" ____________ ____ р.

про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням

(НОВАЦІЯ)

 

м. ____________

"___" ______________ 20__ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона-1") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони,

(вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

та

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона-2") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо -"Сторона")

відповідно до ст. 604 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду до Договору ____________ N ___ від "___"________________ ____ р., укладеним між ________________ та _____________про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням (надалі іменується "Угода") про наступне:

 

1. Сторона-1 та Сторона-2 у зв'язку з ________________________________

______________________________________________________________________

(мотиви і причини, через які сторони вирішили замінити Договір)

дійшли згоди про заміну зобов'язання Сторони-2, що випливає з Договору __________ N ___ від "___" ________________ р. (надалі іменується "первісне зобов'язання") новим зобов'язанням.

2. Первісне зобов'язання припиняється з моменту набрання чинності цією Угодою.

3. Зміст і умови нового зобов'язання викладені у Договорі про ____________ N ___ від "___"______________ ____ р., в якому Сторонами є сторони за Договором __________ N ___ від "___" ________________ р. і за цією Угодою.

4. Сторона-2 є вільною від виконання первісного зобов'язання з моменту його припинення.

5. Сторона-1 не має претензій до Сторони-2 щодо виконання первісного зобов'язання.

6. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7. Ця Угода складена українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


 

8. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА-1

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

 

Підписи

 

За СТОРОНУ-1

Керівник _______________/_________/

м. п.

СТОРОНА-2

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

 

сторін

 

За СТОРОНУ-2

Керівник ______________/__________/

м. п.