ДОДАТКОВА УГОДА
про зміну Договору
_______________________ N ___
від "___" ____________ ____ р.

 

 

м. ____________                                                        "___" _____________ 20__ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

(вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

та

__________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо -"Сторона")

відповідно до ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про зміну Договору ____________________ N ___ від "___" ____________ ____ р., укладеного між _________________ та _________________, (надалі іменується "Угода") про наступне:

 

1. Замовник і Виконавець у зв'язку з ___________________________________ _______________________________________________________________________

(мотиви та причини, через які сторони змінюють Договір)

погодились змінити і доповнити Договір ________________________N ___ від "___" _____________ ____ р.

2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у наступній редакції:

"п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________";

"п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________".

3. Доповнити Договір такими пунктами:

"п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________";

"п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________".

4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

6. Ця Угода складена українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

Замовник

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

__________________________

 

Підписи

 

За замовника

Керівник ________________/________/

м. п.

 

 

Виконавець

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

__________________________

 

сторін

 

За Виконавця

Керівник ________________/________/

м. п.