ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

 

м. ________________                                    "___"_________200_ року

 

________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,  

                                    (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,                       

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Клієнт") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                     (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір банківського рахунку (надалі іменується "договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим договором Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, що відкривається Клієнтові (надалі іменується "рахунок"), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком, перелік яких наведений в додатку N ____ до цього договору.

1.2. Під "рахунком" у цьому Договорі розуміється ____________________.

1.3. Порядок та строки відкриття рахунку визначені в додатку N ______ до цього договору та чинним законодавством України.

1.4. Реквізити рахунку: _____________________.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк має право:

2.1.1. Використовувати грошові кошти на рахунку Клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

2.1.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства України, зокрема нормативних актів Національного банку України, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

2.1.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки у разі неподання ним у встановленому порядку та встановлені строки заявки на отримання готівки.

2.1.4. Здійснювати примусове списання грошових коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

2.2  Клієнт має право:

2.2.1. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами на своєму рахунку з додержанням вимог чинного законодавства України, за винятком примусового стягнення коштів.

2.2.2. Отримувати готівкові кошти у межах заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на рахунку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та надання інших обумовлених цим договором послуг.

2.3. Банк бере на себе обов'язки:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього договору.

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в України в національній валюті.

2.3.3. Забезпечувати своєчасне зарахування грошових коштів на рахунок в строк ___________________.

2.3.4. Здійснювати приймання готівки і її зарахування на рахунок та видачу готівки з рахунку відповідно до чинного законодавства України, зокрема, нормативних актів Національного банку України.

2.3.5. Видавати на вимогу Клієнта виписку з рахунку з доданням необхідних документів, а саме: _____________________________________ в строк __________ шляхом ____________.

2.3.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків шляхом ____________ в строк ____________________.

2.3.8. Проводити нарахування відсотків у розмірі ___________ % річних за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта і зараховувати їх на рахунок Клієнта в строк ________________.

2.3.9. За користування грошима, що знаходяться на рахунку, Банк сплачує проценти Клієнтові в розмірі _________________ в строк ______________ шляхом зарахування на рахунок.

2.4. Клієнт бере на себе обов'язки:

2.4.1. Виконувати вимоги чинних нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення розрахункових, касових операцій та надання звітності.

2.4.2. Щорічно надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі.

2.4.3. Узгоджувати строки видачі заробітної плати своїм працівникам з Банком в строк _______________ шляхом ______________ і дотримуватися їх.

2.4.4. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів Банку та визначення потреби Клієнта у готівці, в строк ______________.

2.4.5. Не пізніше ___________________ повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

2.4.6. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги в порядку, в строки та в розмірах, визначених додатком N__ до цього договору.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

3.2. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини Банку грошових коштів з рахунку, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування грошових коштів на рахунок, Банк сплачує Клієнту неустойку в розмірі ________ .

3.3. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на рахунок суми сплачує Банкові неустойку в розмірі _______________.

 

4. ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ ТА ВИДИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Клієнт застосовує такі форми розрахунків:

а) ______________________________________________________________

б) ______________________________________________________________

в) ______________________________________________________________

4.2. Клієнт застосовує такі види безготівкових розрахунків:

______________________________________________________________________.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірванимз моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

БАНК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За БАНК

Керівник __________/_________/

 

м. п.

 

КЛІЄНТ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За КЛІЄНТА

Керівник _____________/_________/

 

м. п.