ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
(ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

 

м. _______________

"___" ______________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                        (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

                                                                   (вказати місце проживання )

(надалі іменується "Вкладник"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір банківського вкладу (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. Вкладник передає Банку грошову суму у розмірі ________________ грн.

                                                                                               (сума прописом і літерами)

(надалі іменується "вклад") в день підписання цього Договору шляхом __________________________, а Банк приймаєвклад і зобов'язується виплачувати Вкладникові суму вкладу та проценти на неї в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

2. Вид вкладу - строковий.

3. Вклад вноситься та оформлюється у відповідності із банківськими правилами, встановленими для вкладів цього виду. Внесення вкладу за цим Договором підтверджується шляхом видачі Вкладникові _____________________. 

4. Строк вкладу становить: ____________________ місяців з дня, наступного за днем укладення цього Договору.

5. Реквізити депозитного рахунку, який відкривається за цим Договором: _______________________________.

6. Розмір процентів на вклад становить _______________. Умови перегляду розміру процентів за вкладом ______________________________.

7. Проценти на вклад нараховуються в період з дня, наступного за днем укладення цього Договору, і до дня, що передує її поверненню.

8. Проценти на вклад виплачуються Вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти.  

9. При поверненні вкладу Вкладникові одночасно виплачуються усі нараховані проценти на дату повернення вкладу.

10. Виплата Вкладникові процентів на суму вкладу провадиться шляхом _______________________.

11. Банк зобов'язується повернути вклад зі спливом строку вкладу.

12. Банк також зобов'язується видати вклад (або його частину) на першу вимогу Вкладника. У такому разі проценти виплачуються у розмірі _________.

13. Вклад повертається Вкладнику при пред'явленні ___________________ _______________________________________________________________ шляхом ____________________________________.

14. Якщо Вкладник не вимагає повернення вкладу зі спливом строку вкладу, цей Договір вважається продовженим на таких умовах: _______________.

15. Банк зобов'язується забезпечити повернення вкладу Вкладникові шляхом  страхування ризику неповернення вкладу на таких умовах __________________ в строк ______________________.

16. Банк зобов'язується надати Вкладнику інформацію про забезпечення повернення вкладу шляхом ____________________ в строк ________________.

17. Вкладник має право розпоряджатися вкладом як особисто, так і через свого представника.

18. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

18.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

18.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).

18.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

19. Банк несе наступну відповідальність за цим Договором _____________________________.

20. Вкладник несе наступну відповідальність за цим Договором _____________________________.

21. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється печаткою Банку.

22. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення вкладу Вкладником.

23. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 22 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

24. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

25. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

26. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

27. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, або на вимогу Вкладника.

28. Умови дострокового розірвання цього Договору ___________________

___________________________________________.

29. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.   

30. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

31. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Банку.

32. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Банку.

33. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

реквізити сторін

 

БАНК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За БАНК

Керівник __________/__________/

 

м. п.

 

ВКЛАДНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

 ВКЛАДНИК ____________/___________/