ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

 

м. Київ                                                                          "___" ____________ 200_ року

 

________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Вкладник") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір банківського вкладу (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вкладник за цим Договором передає Банку грошові кошти в національній валюті України в сумі та на строк, що визначені цим Договором (надалі іменується "вклад"), а Банк приймає ці кошти та зобов'язується виплачувати Вкладникові таку суму грошових коштів в національній валюті України та проценти на неї  в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 

2. Умови ВКЛАДУ

2.1. Датою внесення Вкладником вкладу є день надходження коштів на строковий депозитний рахунок __________________________________. Вклад вноситься шляхом __________________________.

2.2. Вклад вноситься та оформлюється у відповідності із банківськими правилами, встановленими для вкладів цього виду. Внесення вкладу за цим Договором підтверджується шляхом видачі Вкладникові ____________________.

2.3. Сума вкладу за цим Договором становить _______________________ (______________________________________)грн.

2.4. Процентна ставка на суму вкладу становить ______________________ (___________________) % річних.

2.5. Якщо вклад повертається Вкладникові на його вимогу до спливу строку вкладу, визначеного цим Договором (достроково), проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, що діють в Банку на момент здійснення такої виплати.

2.6. Вид вкладу - строковий.

2.7. Строк вкладу за цим Договором становить: ______________________ з дня внесення вкладу Вкладником на відповідний депозитний рахунок.

 

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Вкладник має право:

3.1.1. Вимагати від Банку дострокового повернення вкладу;


3.1.2. Вимагати від Банку належного виконання умов цього Договору.

3.2. Банк зобов'язується:

3.2.1. Повернути вклад після закінчення передбаченого п. 2.7 цього Договору строку шляхом __________________ або достроково - протягом ____ банківських днів з моменту отримання вимоги Вкладника про дострокове повернення вкладу шляхом ________________;

3.2.2. Сплачувати Вкладнику проценти на вклад шляхом ___________ в строк __________________________.

3.2.3. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.2.4. Негайно повідомляти Вкладника про виникнення обставин, які можуть перешкодити виконанню умов цього Договору шляхом ______________.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту ______________________________________.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірванимз моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється їх печатками.


7.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

БАНК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За БАНК

Керівник ___________/____________/

 

м. п.

 

 

ВКЛАДНИК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За ВКЛАДНИКА

Керівник ___________/____________/

 

м. п.