ДОГОВІР БЕЗПРОЦЕНТНОЇ ПОЗИКИ

N _____

 

м. _____________

"___" ____________ 20__ р.

 

______________________________________________________________________

________________________________________________ (далі - "Позикодавець")

                   (назва підприємства установи, організації)

в особі _______________________________________________________________,

(посада, П. І. Б.)

який діє на підставі ____________________________________, з однієї сторони, і ________________________________________________ (далі - "Позичальник")

                    (назва підприємства, установи, організації)

в особі _______________________________________________________________,

(посада, П. І. Б.)

який діє на підставі ____________________________________, з іншої сторони,

уклали цей договір позики (далі - Договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю.

 

2. СУМА ПОЗИКИ ТА ПРОЦЕНТИ

2.1. Сума позики за Договором становить _______________(________) грн.

2.2. За цим Договором проценти за надання позики не нараховуються та не сплачуються.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позикодавець перераховує суму позики в безготівковому порядку на поточний рахунок Позичальника.

3.2. Днем надання позики вважається день зарахування суми позики  на поточний рахунокПозичальника.

 

4. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1. Строк повернення позики становить __________________ календарних _______________________________ з моменту надання суми позики.

                  (днів, місяців, років)

 

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ

5.1. Позичальник зобов'язаний повернути суму позики (або неповернену її частину в разі дострокового погашення частини позики) в останній день строку, встановленого в п. 4.1 цього Договору.

5.2. Сума позики підлягає поверненню шляхом її перерахування на поточний рахунок Позикодавця.

5.3. Днем повернення позики (її частини) вважається день зарахування суми позики (її частини) на поточний рахунок Позикодавця.

5.4. У будь-який момент суму позики (її частину) може бути достроково повернено Позичальником у порядку, передбаченому п. 5.2 Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

6.1. При простроченні повернення позики (її частини) Позичальник сплачує штраф у розмірі ___ % від неповерненої суми позики.

6.2. При простроченні повернення позики (її частини) Позичальник додатково до штрафу, передбаченого пп. 6.1 Договору, сплачує проценти в розмірі ___ % річних від неповерненої суми за весь строк прострочення.

6.2.1. У випадку, передбаченому пп. 6.2 цього Договору, Позичальник зобов'язаний повернути суму позики (її неповернену частину в разі дострокового повернення частини позики), збільшену з урахуванням індексу інфляції за весь строк прострочення.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надання Позикодавцем суми позики Позичальнику та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором.

7.2. Строк повернення позики, установлений в пп. 4.1, може бути продовжено за погодженням сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

7.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.5. Позикодавець _______________ статус платника податку на прибуток

                                                            (має, не має)

на загальних підставах.

 

8. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

Позикодавець

 

Позичальник

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_____________ / _________________/

       (підпис)

М. П.

 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_____________ / _________________/

       (підпис)

М. П.