ДОГОВІР

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

 

_____________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Підрядник") в особі ___________________________________

_____________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________________

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з однієї сторони,

та

____________________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________________,

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір будівельного підряду (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується збудувати і здати в строк ____________ об'єкт, визначений у Додатку N ____ до цього Договору (надалі іменується "об'єкт"), відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик, передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію (надалі іменується "проектно-кошторисна документація"), прийняти об'єкт та оплатити роботи.

1.2. Склад та зміст проектно-кошторисної документації: ______________________________________________________________________.

1.3. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апара­турою та інструментом, перелік яких визначений Додатком N _____ до цього Договору, покладається на ____________________________ і здійснюється шляхом _____________________

 (Замовника чи Підрядника)

в строк ____________________________.

1.4. Замовник не пізніше ___ днів після набрання чинності цим Договором передає Підрядникові будівель­ний майданчик, що знаходиться ______________________, і проектно-кошторисну документацію шляхом _________________________.

1.5. Не пізніше ____ днів після отримання будівельного майданчика і згаданої вище документації Підрядник приступає до будівництва об'єкта (початок будівництва).

1.6. Графік здійснення окремих видів будівельних робіт щодо будівництва об'єкта, перелік та визначення обсягу таких робіт передбачені Додатком N __ до цього Договору.

1.7. Строк завершення будівництва об'єкта __________________________.

1.8. Якщо в ході виконання робіт Підрядник допустить відхилення від вимог проектно-кошторисної документації, які погіршують якість виконання робіт щодо будівництва об'єкта, то Підрядник зобов'язаний усунути їх за свій рахунок.

1.9. Деталізація умов про дефекти (недоліки) і гарантійні строки міститься у Додатку N ___ до цього Договору.

1.10. Страхування ризиків за цим Договором здійснюються в порядку та на умовах, визначених у Додатку N ___ до цього Договору.

1.11. Деталізація умов про фінансові гарантії за цим Договором міститься у Додатку N ___ до цього Договору.

1.12. Власником об'єкта до його здачі Замовнику є Підрядник. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник.

 

2. РОЗМІР ОПЛАТИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість будівництва об'єкта становить _____ грн. і сплачується Замовником Виконавцю в частинами , а саме:

- аванс в розмірі ___________ в строк __________ шляхом _____________;

- остаточний розрахунок за будівництво об'єкта Замовником проводиться не пізніше___ днів після приймання збудованого об'єкта комісією Замовника в передбаченому Додатком N __ до цього Договору порядку шляхом ________________.

2.2. Вартість будівництва об'єкта включає в себе і витрати на оплату робіт Підрядника.

 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Підрядник зобов'язаний:

- збудувати об'єкт якісно і в узгоджений календарним планом строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації;

- у разі виникнення необхідності внесення змін в проектно-кошторисну документацію узгод­жувати ці питання із Замовником шляхом ____________ в строк ___________________;

- за свій рахунок усувати недоліки виконаних неякісно та з відхиленням від проектно-кошторисної документації робіт щодо будівництва об'єкта шляхом ______________ в строк _________________;

- повідомляти Замовника про готові для прийому обсяги робіт щодо будівництва об'єкта  і об'єкт в цілому шляхом _____________ в строк _____________.

3.2. Підрядник має право:

- одержувати оплату за виконані обсяги робіт щодо будівництва об'єкта в розмірах і у строки, передбачені цим Договором;

- залучати за своїм вибором для виконання певних обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації шляхом _____________;

- ___________________________________________________________.

                                                                              (інші права)

3.3. Замовник зобов'язаний:

- забезпечити своєчасне передання Підрядникові проектно-кошторисної документації шляхом _____________;

- не пізніше ___ днів після отримання від Підрядника повідомлення про завершення виконання робіт щодо будівництва об'єкта направити комісію для приймання збудованого об'єкта в передбаченому Додатком № __ до цього Договору порядку та забезпечити приймання об'єкта в порядку, установленому відповідним чинним законодавством України, не пізніше ___ днів від початку її роботи.

 3.4. Замовник має право:

- контролювати стан та якість виконання будівельних робіт щодо будівництва об'єкта шляхом ______________ в строк ______________ і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від проекту та переробляти неякісно виконані роботи шляхом __________ в порядку _________;

- ___________________________________________________________.

                                                                     (інші права)

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. За затримку у переданні Підряднику проектно-кошторисної документації  Замовник сплачує Підрядникові неустойку в розмірі ____ грн. за кожний день прострочення.

4.3. При простроченні сплати авансу і простроченні остаточного розрахунку за збудований об'єкт Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі: __ % від суми заборгованості за кожний день прострочення.

4.4. За перевищення передбачених цим Договором строків закінчення будівництва об'єкта, за умови відсут­ності в цьому перешкод з боку Замовника, Підрядник сплачує Замовникові неустойку в розмірі ______________.

 

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством  України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

5.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

5.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

5.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

5.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: ____________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

5.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ________________________.

5.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконанняцього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5. 4 цього Договору.

5.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договорує тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

5.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.      

5.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

            8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

            8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

            8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

            8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

           8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну  силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

           8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

           8.8. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

Місцезнаходження і реквізити сторін
 

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ЗАМОВНИКА

Керівник ____________/_________/

 

м. п.

ПІДРЯДНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За ПІДРЯДНИКА

Керівник ___________/_________/

 

м. п.