Договір дарування квартири

 

Договір

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися: гр. _____________________________________, проживаю в м. ____________ по вул. _______________________, буд. ___, кв. ___ (надалі - ДАРУВАЛЬНИК) та гр. .________________________________, проживаю в м. _____________ по вул. _____________________, буд. ___, кв. ___ (надалі - ОБДАРОВУВАНИЙ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ДАРУВАЛЬНИК передає (дарує), а ОБДАРОВУВАНИЙ приймає в дар квартиру N ___ (___________) в будинку N ___ (___________) по вул. __________ у м. _____________ (надалі - квартира).

1.1. Квартира складається з ____ житлових кімнат, житловою площею ___ кв. м, та кухні.

1.2. Загальна площа квартири становить __ кв. м.

1.3. До квартири належить комора в підвалі площею ___ кв. м.

1.4. Квартира належить ДАРУВАЛЬНИКУ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого ___________________, приватним нотаріусом ________________ міського нотаріального округу ____ року за реєстровим N ___, зареєстрованого в ________________ бюро технічної інвентаризації ____ року в реєстровій книзі N ___, запис N ___.

2. Сторони оцінюють дарунок в _______ (_______________) гривень.

3. Інвентаризаційна вартість квартири становить _______________ (_______) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N ___ від ____________ 20__ p., виданого _____________________ бюро технічної інвентаризації.

4. ДАРУВАЛЬНИК свідчить, що:

4.1. квартира не містить недоліків або особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна ОБДАРОВУВАНОГО або інших осіб;

4.2. від ОБДАРОВУВАНОГО не приховано обставин, які мають істотне значення;

4.3. до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

4.4. квартира під забороною (арештом) та/або у заставі, в податковій заставі не перебуває.

4.4.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується довідками, виданими _______________, приватним нотаріусом ______________ міського нотаріального округу ____________ 20__ p.;

4.5. квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

4.6. щодо квартири відсутні судові спори;

4.7. самовільних переобладнань у квартирі немає;

4.8. особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором;

4.9. внаслідок дарування квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ДАРУВАЛЬНИК зобов'язаний утримувати за законом або договором;

4.10. квартира не надана в користування наймачам (орендарям);

4.11. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

4.12. укладення цього договору не пов'язане із виконанням ОБДАРОВУВАНИМ будь-яких дій майнового або немайнового характеру на користь ДАРУВАЛЬНИКА зараз або в майбутньому.

5. Сторони підтверджують, що:

5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

5.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

5.3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

5.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

5.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються дарування квартири.

6.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть юридичної сили.

7. Право власності ОБДАРОВУВАНОГО на дарунок виникає з моменту його прийняття.

7.1. ОБДАРОВУВАНИЙ свідчить, що він дарунок приймає.

7.2. Прийняттям дарунку вважатиметься одержання оригінального примірника цього договору після його нотаріального посвідчення.

8. ОБДАРОВУВАНИЙ зобов'язується протягом ___ (____) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до ___________________ бюро технічної інвентаризації.

9. ОБДАРОВУВАНИЙ зобов'язується надати право довічного користування дарунком гр. ____________________________.

10. ДАРУВАЛЬНИК має право вимагати розірвання договору дарування, якщо ОБДАРОВУВАНИЙ умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності ДАРУВАЛЬНИКА, його батьків, дружини  (чоловіка) або дітей.

10.1. У разі розірвання договору дарування ОБДАРОВУВАНИЙ зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

11. Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 717, 721, 727 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.

12. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ОБДАРОВУВАНИЙ.

13. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса ________________, а інші видаються сторонам - по одному примірникудля кожної сторони.

11. Підписи сторін:

ДАРУВАЛЬНИК          _____________/___________________/

ОБДАРОВУВАНИЙ    _____________/___________________/

 

Місто _________________, "___" ____________ 20__ року.

Цей договір посвідчено мною, _____________________________________, приватним нотаріусом ___________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами в моїй присутності.

Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. ________________________________ відчужуваної квартири перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації в _____________________ обласному бюро інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.

Зареєстровано в реєстрі за N ____________

Стягнуто плату ____________

Приватний нотаріус ______________