ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

 

м. ________________

"___" _______________ 20__ р.

 

Громадянин України _______________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Дарувальник"), з однієї сторони, та громадянин України

_______________________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Обдаровуваний"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір дарування (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. Дарувальник передає безоплатно у власність Обдаровуваному наступне майно: ________________________________________________(надалі іменується "майно").

               (вказати річ, її ознаки, характеристики)

2. Дарувальник гарантує, що майно належить йому на праві приватної власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

3. Право приватної власності на майно у Дарувальника виникло на підставі _________, що підтверджується _______________________.

4. Право приватної власності Дарувальника на майно підтверджується _____________________________________________.

5. Вартість майна Сторони визначають у сумі _________________ (______________) грн.

6. Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання його сторонами.

7. Обдаровуваний набуває право власності на майно з моменту його передання Обдаровуваному.

8. Дарувальник зобов'язується передати Обдаровуваному майно до "___" _______________ 20__ р.

9. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

ДАРУВАЛЬНИК

 

______________/______________/

ОБДАРОВУВАНИЙ

 

____________/______________/