ДОГОВІР
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

        

м. ______________

"___" ____________ 200_ р.

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Страховик") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________, 

                                                                       (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,                       

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Страхувальник") в особі _______________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                           (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")  уклали цей Договір добровільного страхування майна юридичної особи (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. За цим Договором Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату Страхувальнику у разі настання одного або декількох страхових випадків, передбачених __________________________________________________________,

                      (вказати правила страхування)

затвердженими _______________________ (надалі іменуються "Правила"), а саме: ______________________________________________________________________, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови цього Договору.

1.1. Цей Договір укладений відповідно до Правил. Страхувальник підтверджує, що він був належним чином ознайомлений із Правилами.

1.2. При укладенні цього Договору Страхувальникові видається _________.

2.

Предмет Договору

(об'єкт страхування)

 Страхова

сума

Страховий

тариф

Франшиза

Страховий платіж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Страхова сума ___________________________________________________

(сума літерами)

Страховий платіж ________________________________________________

                                               (сума літерами)

3. Страхові платежі сплачуються Страхувальником Страховику шляхом ___________ в строк ________________________________________.

4. Умови здійснення страхової виплати за цим Договором визначені, окрім положень цього Договору, Правилами. Страхові виплати здійснюються Страховиком на підставі заяви Страхувальника (надалі іменується "заява"), за умови своєчасного подання ним Страховику шляхом ______________ належним чином оформлених документів, а саме: ___________________________________, пов'язаних зі страховим випадком, та страхового акта, складеного в передбачені _____________ порядку та строки, в _______ строк після прийняття Страховиком відповідного рішення в передбаченому _________________ порядку.


5. За цим Договором Страховик вправі відмовити у здійсненні страхової виплати:

а) якщо знищення  (пошкодження) застрахованного майна відбулося не внаслідок страхового випадку;

б) якщо Страхувальник в строк ____________ не повідомив Страховика по телефону або телеграмою про настання страхового випадку або створював Страховикові перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

в) ______________________________________________________________;

г) якщо Страхувальник не вжив можливих заходів для врятування майна, що страхується,  під час та після настання страхового випадку;

д) якщо Страхувальник, маючи на це можливість, не забезпечив збереження і запобігання пошкодженню майна, що страхується;

е) якщо Страхувальник надав завідомо неправдиві відомості про об'єкти страхування або про факт настання страхового випадку;

є) якщо Страхувальник навмисно вчинив дії, спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ним громадянського чи службового обов'язку, вчинених в стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або щодо захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації;

ж) якщо Страхувальник вчинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку;

з) якщо Страхувальник одержав повне відшкодування збитків, пов'язаних із страховим випадком, від особи, яка такі збитки завдала.

6. Права і обв'язки Страховика: 

6.1. Страховик зобов'язаний:

6.1.1. ознайомити Страхувальника з Правилами;

6.1.2. протягом двох робочих днів, з дня, коли стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати Страхувальникові відповідно до вимог Правил та _________________;

6.1.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату з урахуванням витрат, понесених Страхувальником щодо запобігання або зменшення збитків у передбачені цим Договором строки;

6.1.4. не розголошувати відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Страховик має право:

6.2.1. ___________________________________;

6.2.2. ___________________________________;

6.2.3. ___________________________________.

7. Права і обв'язки Страхувальника: 

7.1. Страхувальник зобов'язаний:

7.1.1. своєчасно вносити страхові платежі;

7.1.2. при укладенні Договору страхування надати інформацію Страхувальникові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику шляхом __________________ в строк ____________;

7.1.3. повідомити Страховика про інші договори страхування щодо цього об'єкта страхування шляхом __________________ в строк ____________;

7.1.4. Одразу після настання страхового випадку повідомити про це Страховика по телефону або телеграмою та подати в триденний строк письмову заяву, терміново вжити заходів для достовірного визначення розміру збитків і своєчасного їх відшкодування;

7.1.5. утримувати застраховане майно відповідно до правил пожежної безпеки, забезпечити виконання вимог органів пожежного нагляду, інших органів державного нагляду;

7.1.6. у разі реорганізації Страхувальника терміново повідомити про це Страховика для укладення нового договору страхування, а при ліквідації - про дострокове припинення цього Договору;

7.1.7. при знищенні або пошкодженні застрахованого майна внаслідок умисних неправомірних дій третіх осіб, а також про факт викрадення застрахованого майнатерміново заявити у відповідні правоохоронні органи;

7.1.8. у разі настання страхового випадку подати Страховикові всі документи (протоколи, акти, пояснення тощо), необхідні для встановлення причин втрати, знищення або пошкодження майна у встановлені цим Договором та Правилами строки.

7.2. Страхувальник має право:

7.2.1. ___________________________________;

7.2.2. ___________________________________;

7.2.3. ___________________________________.

8. Дія Договору припиняється за домовленістю Сторін, а також у разі:

8.1. закінчення строку цього Договором;

8.2. виконання Страховиком обов'язків перед Страхувальником у повному обсязі;

8.3. ліквідації Страхувальника;

8.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;

8.5. _________________________________________________________;

8.6. _________________________________________________________;

8.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.8.Цей Договір страхування також може бути достроково припинений на вимогу Страхувальника або Страховика в порядку та на умовах, передбачених додатком N _____ до цього Договору.

9. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10. Відповідальність Сторін:

10.1. Страховик несе наступнувідповідальність за цим Договором: ______________________________________________________________________.

10.2. Страхувальник несе наступнувідповідальність за цим Договором: ______________________________________________________________________.

11. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

13. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення Страхувальником першого страхового платежу.

14. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

15. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

16. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

17. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

18. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

19. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

20. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України щодо страхування, Правилами, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

21. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

22. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

23. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

24. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

25. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

26. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТРАХОВИК

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

                                                    Підписи

 

За СТРАХОВИКА

Керівник ______________/__________/

 

м. п.

СТРАХУВАЛЬНИК

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

сторін

 

За СТРАХУВАЛЬНИКА

Керівник _____________/___________/

 

м. п.