ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

м. ___________

"___" ____________ 20__ р.

 

_____________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Страховик") в особі___________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі_________________________________________________________________,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,                       

та

____________________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Страхувальник") в особі_____________________________________

____________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі_________________________________________________________________,

                                                     (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")  уклали цей Договір добровільного страхування (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату Страхувальнику у разі настання одного або декількох страхових випадків, передбачених ________________________________________________,

                            (вказати правила страхування)

затвердженими _____________________________ (надалі іменуються "Правила"), а саме: _______________________________________________________________, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови цього Договору.

1.1.1. Цей Договір укладений у відповідності із Правилами.

1.2. Предмет цього Договору (об'єкти страхування), страхова сума, страховий тариф,  розмір та строки внесення страхових платежів, розмір франшизи, а також інші умови докладно визначені в Додатку N __, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Невід'ємною частиною цього Договору є Правила, наведені в Додатку N __ до цього Договору.

1.4. Страхова виплата здійснюється Страховиком у строки та згідно з умовами цього Договору та Правил на підставі заяви Страхувальника і страхового акта.

1.4.1. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою в передбачені Правилами порядку та строки.

1.5. У разі реорганізації Страхувальника його права й обов'язки за цим Договором, переходять до правонаступника Страхувальника.

1.6. Після набрання чинності цим Договором Страхувальнику видається страхове свідоцтво (сертифікат, поліс).

1.7. ____________________________________________________________.

(інші умови)

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ Й ПРАВА СТРАХУВАЛЬНИКА

2.1. Страхувальник зобов'язаний:

2.1.1. своєчасно вносити страхові платежі в передбачених цим Договором розмірах;

2.1.2. при укладенні цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, а саме: _______________________________, шляхом ________________ в строк ______________;

2.1.3. повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо об'єкта страхування за цим Договором у строк _________ шляхом __________;

2.1.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, що завдаються майну, яке страхується за цим Договором, у результаті настання страхового випадку;

2.1.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку у строк, передбачений Правилами, шляхом _________________;

2.1.6. ______________.

2.2. Страхувальник має право:

2.2.1. при настанні страхового випадку отримати від Страховика страхову виплату.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ Й ПРАВА СТРАХОВИКА

3.1. Страховик зобов'язаний:

3.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування і Правилами та докладно роз'яснити їх зміст;

3.1.2. негайно, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати в установлені цим Договором строки;

3.1.3. зберігати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України;

3.1.4. у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

3.1.5. __________________________________________________________.

3.2. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати з наступних причин:

3.2.1. при навмисних діях Страхувальника, якщо ці дії спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадського обов'язку або захисту майна, життя, честі, гідності;

3.2.2. вчинення Страхувальником, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3.2.3. подання Страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування;

3.2.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадкубез поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;  

3.2.5. умисне невжиття можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків, завданих при настанні страхового випадку;

3.2.6. __________________________________________________________.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Страховик несе наступну відповідальність за цим Договором: _______

______________________________________________________________.

4.3. Страхувальник несе наступну відповідальність за цим Договором: ____

______________________________________________________________________.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення Страхувальником першого страхового платежу.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством Українизаконодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.8. Особливі умови зміни і припинення цього Договору визначені Правилами.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України щодо страхування, Правилами, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТРАХОВИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За СТРАХОВИКА

Керівник________________/__________/

 

м. п.

 

СТРАХУВАЛЬНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За СТРАХУВАЛЬНИКА

Керівник_________/______/

 

м. п.