ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

 

м. _______________

"___" ______________ 20__ р.

 

Громадянин України ____________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ______________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Відчужувач"), з однієї сторони, та громадянин України

____________________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ______________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Набувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору квартиру, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується "квартира"), а Набувач зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.

2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: ____________________________________________________________________,

(адреса і номер квартири прописом)

квартира складається із ___ кімнат загальною площею _____ кв. м, у тому числі житловою площею - ______ кв. м. Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є додатком N 1 до цього Договору.

3. Відчужувач підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі _____________________________ , яке зареєстроване у ____________________ "___" ____________ ____ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

4. Ціна квартири визначена Сторонами згідно з домовленістю в розмірі ______________________________ грн.

4.1. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість квартири за цим Договором становить ___________, що підтверджується ____________________.

5. Набувач зобов'язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечувати його харчуванням, одягом, медикаментами та іншими видами утримання та догляду, в розмірах, у порядку та в строки, передбачені в додатку N ___ до цього Договору,

5.1. Набувач зобов'язується залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача житлову кімнату площею ___ кв. м. у зазначеній у п. 2 цього Договору квартирі, що позначена _____ на плані, який є невід'ємною частиною цього Договору.

6. Грошова оцінка щомісячного матеріального забезпечення визначена Сторонами цього договору в розмірі ____________________ грн.

6.1. Зазначена у п. 6 цього Договору оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

8. Відчужувач передає Набувачу квартиру в строк _________ шляхом _________ в порядку __________________.

9. Набувач стає власником квартири з моменту державної реєстрації цього Договору.

10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на _______________________________________.

12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

13. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

ВІДЧУЖУВАЧ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

Підписи

 

ВІДЧУЖУВАЧ

_________/____________/

НАБУВАЧ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

сторін

 

НАБУВАЧ

_____________/____________/