ДОГОВІР
ФАКТОРИНГУ

 

м. _______________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Фактор") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Клієнт") в особі _______________________________________

_________________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір факторингу (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі _______________ (надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за _______________ до ________________ (надалі іменується "Боржник") в розмірі ________________ (надалі іменується "вимога").

1.1.1 Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним законодавством України укладати та виконувати цей Договір.

1.1.2. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.1.3. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги третій особі.

1.2. Детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги Клієнтом Фактору визначені в додатку N ___ до цього Договору.

1.3. Фактор сплачує Клієнтові кошти в строк _________ шляхом _________________.

 

2. ПРАВА СТОРІН

2.1. Фактор має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в передбачені додатком N ___ до цього Договору порядку і строки шляхом _________________.

2.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору вимоги.

2.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом ____________ в строк ____________.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів відповідно до цього Договору.

 

3.ОБОВ'ЯКИ СТОРІН

3.1. Фактор зобов'язується:

3.1.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. Належно виконати свої зобов'язання за цим Договором.

3.3. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: _______________________________ шляхом _________________________ в строк _______________________________.

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. ____________________________________________________________.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6.ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ФАКТОР

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За ФАКТОРА

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

КЛІЄНТ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За КЛІЄНТА

Керівник ____________/____________/

 

м. п.