ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

 

м. ____________

"___" ____________ 20_ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Лізингодавець") в особі _________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, 

та

_______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Лізингоодержувач") в особі ______________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

                                                    (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір фінансового лізингу (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Лізингодавець зобов'язується набути у власність у Продавця Обладнання відповідно до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати за плату таке обладнання у користування Лізингоодержувачу на визначений у цьому Договорі строк.

1.2. Під Обладнанням (предметом лізингу) у цьому Договорі розуміється _______________________________________________________________________.

 1.3. Умови та порядок набуття Лізингодавцем Обладнання у Продавця визначений у _________________, що є додатком N ____ до цього Договору.  

1.4. Під Продавцем у цьому Договорі розуміється ______________________

_______________________________________________________________________.

 1.5. Вартість (договірна ціна) Обладнання становить____________________ _____________________________________  гривень без ПДВ.

     (сума літерами)

 1.6. Обладнання передається Лізингоодержувачу в лізинг за цільовим призначенням, а саме – для реалізації інноваційного проекту "___" за інноваційним договором N _____ від "___" _______________ 20__ р., що укладений між _______

_______________________________________________________________________,

та Лізингоодержувачем.

 1.7. Сторони погодились на наступний порядок обчислення і використання амортизаційних відрахувань: ______________________________________________.

 1.8. Сторони погодились на наступний порядок відновлення Обладнання: ______________________________________________.

 

2. СТРОК ЛІЗИНГУ

2.1. Строк лізингу за цим Договором становить _____________ з дня передання Обладнання у лізинг, яким є день підписання Сторонами Акта передання Обладнання у лізинг.

 

3. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ

3.1. Розмір, строки та порядок сплати Лізингоодержувачем лізингових платежів Лізингодавцеві встановлюються у "Розрахунку лізингових платежів", який є додатком N__ до цього Договору.

3.2. Лізингові платежі включають у себе _____________________.

3.3. Лізингові платежі сплачуються у безготівковій формі.

3.4. Перший лізинговий платіж здійснюється через ____ місяців з дня передання Обладнання у лізинг, як він визначений у п. 2.1. цього Договору, а наступні лізингові платежі здійснюється послідовно з інтервалом в __ місяці з дня, коли мав бути сплачений перший лізинговий платіж.

3.5. У разі прострочення Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів Лізингоодержувач сплачує пеню у розмірі __ % від несплаченої суми за кожен день прострочення. Сплата пені не звільняє Лізингоодержувача від проведення передбачених цим Договором розрахунків.

3.6. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця ніякого відшкодування, зменшення або припинення (зупинення) сплати лізингових платежів у разі перерви в експлуатації Обладнання, незалежно від причини такої перерви, у тому числі незалежно від форс-мажорних обставин.

3.7. Лізингоодержувач не має права затримувати лізингові платежі, строк сплати яких настав, навіть з причин пошкодження Обладнання.

3.8. Відповідальність за ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Обладнання з дня його передання несе Лізингоодержувач. У разі повного знищення Обладнання сума наступних лізингових платежів, а також усі прострочені суми, які належать до сплати Лізингоодержувачем, мають бути сплачені Лізингодавцеві у строки та на умовах ______________________________.

 (строки та умови сплати лізингових платежів)

 

4. ПЕРЕДАННЯ ОБЛАДНАННЯ У ЛІЗИНГ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦЕВІ

4.1. Передання Лізингодавцем та прийняття Лізингоодержувачем Обладнання у лізинг здійснюється Сторонами в _________________ "___" ___________ 200  р., що засвідчується актом передання Обладнання у лізинг.

 4.2. Сторони погодились на наступні строки та порядок повернення Обладнання Лізингодавцю Лізингоодержувачем _______________________________.

 

5. ВИКОРИСТАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

5.1. Лізингоодержувач зобов'язується протягом строку лізингу утримувати Обладнання у справному стані, сумлінно дотримуватися норм та правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту Обладнання, встановлених чинним законодавством України та інструкціями Продавця.

5.2. У разі виходу Обладнання з ладу Лізингоодержувач протягом ___ календарних днів зобов'язаний письмово повідомити про це Лізингодавця шляхом ________________________, якщо до цього часу несправності не будуть усунені.

5.3. Лізингоодержувач за свій рахунок Лізингодавцем та за погодженням з Лізингодавцем проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції Обладнання.

5.4. Лізингоодержувач має право поліпшувати (в тому числі заміняти будь-які деталі та вузли) Обладнання лише за згодою Лізингодавця. У разі поліпшення Обладнання за згодою Лізингодавця Лізингоодержувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів.

5.5. Лізингоодержувач несе відповідальність за відповідність рівня кваліфікації його персоналу складності виконуваних робіт з експлуатації та обслуговування Обладнання та зобов'язаний провести відповідне навчання працівників шляхом _______ в строк ______, що має підтверджуватися _________.

5.6. Обов’язок одержання необхідних дозволів на експлуатацію Обладнання покладається на Лізингоодержувача.

 

6. СТРАХУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

6.1. Лізингоодержувач за власний рахунок зобов'язаний застрахувати Обладнання від передбачених цим Договором ризиків, для чого Лізингоодержувач зобов'язується укласти зі страховою компанією відповідний договір страхування на таких умовах ________________________________. Строк договору страхування має охоплювати весь строк цього Договору.

6.2. За договором страхування Обладнання має бути застраховано від _____

_______________________________________________________________________.

(вказати страхові ризики)

6.3. Обладнання має бути застраховано в місячний строк із дня передання Обладнання у лізинг.

6.4. У разі настання страхового випадку Лізингоодержувач зобов'язаний протягом ____ календарних днів з моменту настання страхового випадку надіслати Лізингодавцеві телеграмою або факсом повідомлення про страховий випадок. У разі відмови страхової компанії сплатити страхове відшкодування вирішення спору здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОБЛАДНАННЯ

7.1. Обладнання передане у лізинг є власністю Лізингодавця. Лізингоодержувач зобов'язується закріпити на видному місці і зберігати там упродовж строку Договору об'яву: "Це обладнання є власністю_____________________________________________________________________________________.

(найменування Лізингодавця)

У відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах Лізингоодержувача повинно бути застереження: "Власник - ____________________

_______________________________________________________________________,

(найменування Лізингодавця)

користувач - ___________________________________________________________".

(найменування Лізингоодержувача)

7.2. Обладнання не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю Лізингоодержувача.

7.3. Протягом строку цього Договору Лізингоодержувачеві забороняється без письмової згоди Лізингодавця здавати Обладнання у сублізинг та використовувати його для інших не передбачених інноваційним проектом цілей.

7.4. Перехід права власності на Обладнання від Лізингодавця до Лізингоодержувача можливий в порядку та на умовах, що визначені у _________________, який є додатком N ___ до цього Договору.

 

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

 8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.8. Лізингоодержувач має право відмовитися від цього Договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передання Обладнання становить більше 30 календарних днів. У такому випадку Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що були сплачені Лізингодавцю до такої відмови.

8.9. Лізингодавець має право відмовитися від цього Договору та вимагати повернення Обладнання від Лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо Лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 банківських днів. Стягнення за виконавчим написом нотаріуса провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

8.10. Відмова від договору лізингу є вчиненою з моменту, коли інша сторона довідалася або могла довідатися про таку відмову.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Якщо в подальшому після укладення цього Договору будуть збільшені ставки чинних на момент укладення цього Договору податків, зборів та інших передбачених чинним законодавством платежів, які стосуються Обладнання або сплати лізингових платежів, чи будуть впроваджені нові їх види, то розмір лізингових платежів підлягає перегляду, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.

9.2. Умови переоцінки Обладнання: __________________________________

_______________________________________________________________________.

9.3. Лізингоодержувач має право промислового використання Обладнання тільки за умови його страхування.

9.4. _____________________________________________________________.

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

10.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 10.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

10.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

10.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

10.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

10.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством Українивідповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

10.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

10.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 10.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом _____________________.

10.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

10.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

10.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконанняцього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 10.4 цього Договору.

10.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, тоцей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

10.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 10.6 та 10.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

10.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 10.6 та 10.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої дії щодо зміни умов цього Договору.

 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За лізингодавцЯ

Керівник _____________/____________/

 

м. п.

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За лізингоодержувача

Керівник _____________/____________/

 

м. п.