ДОГОВІР
КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

 

м. ______________

"___" ___________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Правоволоділець") в особі ______________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Користувач") в особі ___________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                          (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

 (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір комерційної концесії (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається з метою успішного збуту товарів та послуг __________________ на ринку ____________________________________________

                                          (зазначити територію)

та ділового співробітництва Сторін для досягнення найкращих економічних результатів.

1.2. За цим Договором Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за плату право користування відповідно до вимог Правоволодільця комплексом належних Правоволодільцеві прав на об'єкти інтелектуальної власності, передбачені в Додатку N __ до цього Договору (надалі іменуються "об'єкти"), з метою виготовлення та (або) продажу ____________________ (надалі

                                                                                     (зазначити вид товару)

іменується "товар") в таких обсягах: ______________________________________, а також вчинити інші передбачені цим Договором дії.

1.3. Сторони у цьому Договорі погодились із тим, що вони мають наступні ділові цілі:

а) розподіл праці та спеціалізація виробництва;

б) підвищення обсягів виробництва та виробничої програми;

в) забезпечення економічності виробництва за рахунок зниження вартості одиниці продукції та закупівельної ціни на сировину та репродукційний матеріал;

г) збільшення гнучкості виробництва та збуту у відповідності до вимог ринку;

д) швидке освоєння нових виробів, які користуються попитом на ринку;

е) ______________________________________________________________.

1.4. Строки та способи передання права користування об'єктами Правоволодільцем Користувачу, способи використання об'єктів Користувачем передбачені в ___________________.

 

2. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РОЗВИТКУ

2.1. Для досягнення спільних цілей, згаданих у п. 1 цього Договору, Сторони домовилися про наступне:

а) їх ділові стосунки за цим Договором базуються на взаємному співробітництві та наданні допомоги в щоденній діяльності;

б) для встановлення цін у взаємному обміні товарами та послугами застосовуються ринкові критерії;

в) Користувач планує виробництво й розвиток за єдиною методологією з урахуванням пропозицій Правоволодільця, що надаються шляхом __________ в строк ________________.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

3.1. Предметом цього Договору є право використання об'єктів, комерційного досвіду та ділової репутації Правоволодільця Користувачем.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Користувач зобов'язаний:

- використовувати об'єкти визначеними цим Договором способами;

- забезпечити відповідність якості товару якості аналогічного товару, що виробляється Правоволодільцем, шляхом _________________;

- дотримуватися інструкцій та вказівок Правоволодільця, що надаються шляхом ___________ в строк ___________________, спрямованих на забезпечення відповідності способів використання прав на об'єкти, що надаються за цим Договором, використанню цих прав Правоволодільцем шляхом ___________;

- надавати покупцям товару додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи товар безпосередньо у Правоволодільця, а саме: ________________;

- працювати за виробничою програмою Правоволодільця, яка надається останнім Користувачеві шляхом ___________ в строк ______________;

4.2. Користувач зобов'язується виплачувати Правоволодільцеві плату в розмірі _______________ шляхом _________________ в строк ________________.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ

5.1. Правоволоділець зобов'язується:

- передати Користувачеві таку документацію на об'єкти та надати наступну інформацію стосовно об'єктів: ______________________ шляхом ______________ в строк ______________________________.

5.2. Правоволоділець розробляє інвестиційну програму виробництва товару та надає Користувачеві таку технічну та організаційну допомогу: _____________________ шляхом _________________ в строк _________________.

5.3. Правоволоділець буде надавати постійну спеціальну допомогу в організації виробництва товару Користувачеві шляхом ______________ та здійснювати нагляд за якістю виробленого Користувачем товару шляхом ___________.

 

6. КООРДИНАЦІЙНИЙ ОРГАН В ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

6.1. З метою успішної господарської діяльності Сторони погодилися створити координаційний орган в договірних правовідносинах за цим Договором - _______________, який є органом паритетного складу (кожна Сторона призначає _______________), а голова призначається із числа осіб, яких називає ___________________.

6.2. Компетенція, спосіб роботи та прийняття рішень координаційним органом будуть врегульовані у _________________ та робочій інструкції, яку координаційний орган приймає негайно після його утворення.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

7.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у п. п. 7.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

7.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

7.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

7.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

7.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _____________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

7.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

7.3. Настання випадку та обставин, які визначені у п.п. 7.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ___________________.

7.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

7.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

7.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 7.4 цього Договору.

7.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

7.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 7.6 та 7.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

7.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 7.6 та 7.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір має бути підписаний Сторонами та скріплений печатками Сторін. Цей Договір підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

9.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту ____________________.

9.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.2 цього Договору та закінчується ____________________________________.

9.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному  законодавстві України.

9.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

10.2. На момент укладення цього Договору Правоволоділець та Користувач є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

10.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

10.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають  юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ

Керівник ___________/____________/

 

м. п.

 

КОРИСТУВАЧ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За КОРИСТУВАЧА

Керівник _____________/__________/

 

м. п.