ДОГОВІР
купівлі-продажу акцій (відкритого акціонерного товариства)

 

м. __________________

"___" ______________ 200_ р.

 

_______________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець"), що має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами № ___ від _________ в особі ____________

____________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та ____________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ___________________________________

_______________________________________________________________________(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу акцій (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити наступні іменні акції, випущені у документарній формі:

1.1.1. Найменування акцій: _______________________________________.

1.1.2. Найменування емітента: ____________________________________.

1.1.3. Номер державної реєстрації випуску: _________________________.

1.1.4. Номінальна вартість: _______________________________________.

1.1.5. Кількість акцій: ___________________________________________.

1.1.6. Тип акцій: ________________________________________________.

1.1.7. Міжнародний ідентифікаційний номер: _______________________.

1.1.8. Загальна номінальна вартість акцій становить __________________.

1.2. Право власності Продавця на акції підтверджується ______________

(сертифікатом акцій серія ____ N ____ ).

 

2. ЦІНА договору

2.1. Ціна цього Договору складає __________________________ грн.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Строки оплати:

 - протягом ____________ з дати укладення цього Договору аванс у розмірі ____________________________________________________________;

- протягом ______________ з дати _____________________________________

- остаточний розрахунок.

3.2. Оплата за акції здійснюється шляхом перерахування Покупцем грошових коштів в сумі, визначеній в п. 2.1 цього Договору, на поточний рахунок Продавця.

3.3. Покупець повинен повідомити Продавця про здійснення платежу протягом одного банківського дня з моменту здійснення платежу шляхом _____________________________________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АКЦІЙ

4.1. Продавець повинен підписати передавальне розпорядження на користь Покупця протягом _____________ з дати _________________________.

4.2. Оформлення купівлі-продажу акцій здійснюється у _______________

_____________________________________________________________________

(найменування реєстратора іменних цінних паперів)

протягом ______________ з моменту ____________________________________.

4.3. Усі витрати щодо оформлення акцій несе _______________________.

4.4. Право власності на акції виникає у Покупця з моменту внесення реєстратором відповідних змін до реєстру.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. У випадку порушення Продавцем строку, передбаченого п. 4.1, він сплачує Покупцю неустойку в розмірі ___ % вартості непереданих у строк акцій за кожний день прострочення.

5.3. У випадку порушення Покупцем строків, передбачених п. 3.1 даного Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі ___ % несплаченої суми за кожен день прострочення.

5.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

5.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується ___________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

покупець

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____________________________

____________________________

 

Підписи

 

За покупця

Керівник _____________/__________/

 

м. п.

 

продавець

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____________________________

________________________________________

 

сторін

 

За продавця

Керівник ______________/_________/

 

м. п.