ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (ВІДСТУПЛЕННЯ) ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ

 

м. _________________

"___" _____________ 200_ р.

________________________________________________________________,

(вказати найменування сторони)

що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "________________________________________" (надалі іменується "Продавець") в особі ________________________________________________________________

          (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)______________________________________________________________________,

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

                                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

 (надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________

                                                                                      (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,

                                                (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

           уклали цей Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати  Покупцеві свою частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю _____________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування товариства з обмеженою відповідальністю)

(надалі іменується "ТОВ"), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити названу частку.

1.2. Відомості про ТОВ:

1.2.1. Найменування: _______________________________________.

1.2.2. Зареєстровано: ______________________________________________.

                           (ким, коли)

1.2.3. Свідоцтво про реєстрацію: серія ____________ N ________________.

1.2.4. Статутний капітал: __________________________________________.

1.2.5. Місцезнаходження: __________________________________________.

1.3. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі ТОВ (надалі іменується "частка"):

1.3.1. Розмір вкладу: ______________________________________________.

1.3.2. Склад вкладу: ______________________________________________.

1.3.3. Дата внесення вкладу:  _______________________________________.

1.3.4. Документ про вклад: свідоцтво про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ N _______ від "___" ______________ 200_ р.

1.3.5. Розмір частки на момент укладення цього Договору у відповідності до балансу ТОВ за _______________________ складає ____________________ грн.

1.4. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення цього Договору.

1.5. Учасники ТОВ були повідомлені про намір Продавця відступлення частки у статутному капіталі ТОВ, але протягом встановленого строку не скористалися переважним правом купівлі частки.

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

2.1. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ, яке повинно бути оформлено у відповідності до Статуту ТОВ.

2.2. Відступлення частки за цим Договором є чинним і Покупець вважається повноправним учасником ТОВ з моменту ________________________.

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За відступлення частки Покупець зобов'язується сплатити Продавцю __________________________________________________________________ грн.

 

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Строк оплати за цим Договором складає _______________ з моменту _________________.

4.2. Порядок оплати: ______________________________________________.

4.3. Форма розрахунків: ___________________________________________.

4.4. Вид розрахунків: _____________________________________________.

4.5. Покупець повинен повідомити Продавця про здійснення платежу в строк ___________________________ з моменту ____________________________

шляхом _______________________________________________________________.

 

5. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

5.1. За настання обставин, зазначених в п. 2.2 цього Договору, мають місце наступні юридично значимі наслідки:

- всі права і обов'язки Продавця як учасника ТОВ переходять до Покупця;

- Продавець втрачає усі права та обов'язки, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків;

- Покупець стає новим учасником ТОВ і в повному обсязі набуває правосуб'єктності, що випливає із цього.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у _____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ПРОДАВЦЯ

Керівник _______________/_________/

 

м. п.

 

ПОКУПЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За Покупця

Керівник _____________/__________/

 

м. п.