ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

м. _______________

"___" ____________ 200_ р.

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Продавець"), в особі ___________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,                       

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Покупець") в особі ____________________________________

________________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")             уклали цей Договір купівлі-продажу цінних паперів (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. Продавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов'язується прийняти і оплатити наступні цінні папери (надалі іменуються "цінні папери"):

1.1. Вид цінних паперів ___________________________________________.

1.2. Найменування цінних паперів __________________________________.

1.3. Емітент цінних паперів ________________________________________.

1.4. Форма випуску цінних паперів __________________________________.

1.5. Номінальна вартість цінного паперу та загальна номінальна вартість цінних паперів ___________________ (__________________________________).

1.6. Інші реквізити цінних паперів __________________________________.

1.7. Кількість цінних паперів _________________ (____________________).

1.8. Договірна ціна цінних паперів становить ___________ грн.

1.9. Загальна ціна цього Договору складає ___________________________.

1.10. Право власності Продавця на цінні папери підтверджується __________________________________.

2. Сплата договірної ціни цінних паперів здійснюється Продавцем Покупцеві в наступному порядку та на наступних умовах: ______________________________________________________________________.

3. Порядок та умови оформлення купівлі-продажу (передання) цінних паперів за цим Договором _______________________________________________. Право власності на цінні папери переходить до Покупця з моменту ____________

______________________________________________________________________.

4. У випадку відмови однієї зі Сторін від передання або оплати цінних паперів винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку в розмірі ________________________.

5. При простроченні виконання обов'язків із передання або оплати цінних паперів, винна Сторона сплачує іншій неустойку (пеню) в розмірі __________ за _______________________.

6. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

7. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6 цього Договору, та закінчується ___________________________________. 

8. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

14. На момент укладення цього Договору Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

15. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

16. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.  

17. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

18. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

19. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

20. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

покупець

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

 

Підписи

 

За покупця

Керівник ______________/_________/

 

м. п.

продавець

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

 

сторін

 

За продавця

Керівник _____________/_________/

 

м. п.