ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

 

м. _____________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Продавець"), що діє на підставі ліцензії НБУ на торгівлю іноземною валютою ____________________, в особі ____________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________, з однієї сторони, (вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

та _____________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ______________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________, з іншої сторони,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу іноземної валюти (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним валютним законодавством України, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити наступні валютні цінності:

1.1.1. Найменування валюти, що купується: _____________________________________;

1.1.2. Кількість валюти, що купується:  _________________________________________;

1.1.3. Курс (ціна) валюти, що купується: __________________________________ (надалі іменується "валюта").

1.2. Правовою підставою для укладення цього Договору є: ________________________

_______________________________________________________________________________.

(наявність у Покупця зовнішньоекономічного договору з оплатою в іноземній валюті)

 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПОКУПЦЕМ

2.1. Строки оплати валюти Покупцем:

2.1.1. Протягом ___________________ з дня набрання чинності цим Договором Покупець сплачує аванс (завдаток) у розмірі _________________________________________;

2.1.2. Протягом _____________________ з моменту надходження валюти від Продавця на рахунок Покупця останнім здійснюється остаточний розрахунок за передану валюту.

2.2. Вид розрахунків: ____________________________________________.

2.3. Форма розрахунків безготівкова.

2.4. Покупець повинен повідомити Продавця про здійснення платежу в строк _______ з моменту ________________ шляхом ________________________________________________.

 (телеграма з повідомленням, факс та ін.)

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ВАЛЮТИ

3.1. Передання валюти здійснюється шляхом її перерахування Продавцем на валютний рахунок Покупця, визначений у цьому Договорі, протягом _____________ з моменту _______________________________________________________________________________.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним  законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 4.2. У випадку порушення Продавцем строку, передбаченого п. 3.1 цього Договору, Продавець сплачує Покупцю за вимогою останнього пеню в розмірі _________________________ % від вартості не переданої у строк валюти за кожен день прострочення.

4.3. У випадку порушення Покупцем строків, передбачених п. 2.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю за вимогою останнього пеню в розмірі ______________________ % від несплаченої суми за кожен день прострочення.

4.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6.ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Податковий статус Сторін за цим Договором визначається в статті "Місцезнаходження та реквізити Сторін".

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Покупець

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

Підписи

 

За Покупця

Керівник ________________ /____________/

М. П.

Продавець

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За Продавця

Керівник ________________ /____________/

М. П.