ДОГОВІР
 КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ

 

м. _______________

"___" ______________ 200_ р.

 

 

Громадянин України _______________________________________________,

                              (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________________________,

                                           (вказати місце проживання )

(надалі іменується "Продавець"), з однієї сторони,

та громадянин України ___________________________________________________,

                           (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________________________,

                                             (вказати місце проживання )

(надалі іменується "Покупець"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. Продавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується передати у власність Покупцю належний Продавцеві на праві власності _______________________________________ (надалі іменується "товар") за ціною______________________________ грн., а Покупець зобов'язується прийняти такий товар та оплатити його.

2. Продавець зобов'язується передати товар Покупцеві під час підписання цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти товар та сплатити передбачену цим Договором ціну одночасно з отриманням товару від Продавця.

3. Продавець підтверджує, що товар, визначений у п. 1 цього Договору, на момент укладання цього Договору належить Продавцю на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

4. Витрати, пов'язані із укладенням цього Договору, несе __________________.

5. Продавець за цим Договором передає товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. Додаткові умови: ________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

10. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами

11.Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 9 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

 

 

Продавець: ______________________
паспорт серія _____ N ____________
виданий_________________________
проживає__________________________
________________________________

 

Продавець: ______________________

(підпис)

 

Покупець: _______________________
паспорт серія _____ N ____________
виданий_________________________
проживає__________________________
________________________________

 

Покупець: _______________________

(підпис)