Договір купівлі-продажу
земельної ділянки

 

ДОГОВІР

м. ________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися: гр. ______________________, проживаю в м. _____________________________ по вул. ___________________, буд. ___, кв. ___ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ), та гр. ______________________________, проживаю в м. ________________ по вул. ____________, буд. ___, кв. ___ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства  України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ передаєза плату, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність земельну ділянку для обслуговування жилого будинку, що розташована в м. _____________ по вул. _____________, N ____ площею __________ га (а далі - земельна ділянка).

1.1. Ця земельна ділянка належить ПРОДАВЦЮ на підставі Державного акта на право приватної власності на землю серії ___ N _____, виданого виконавчим комітетом _______________________ міської ради _______ р. на підставі ухвали _______________________________ від _________ р. N ____ та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N _____ кн. _____.

1.2. Цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування жилого будинку.

1.3. У Державному акті зазначено наступний опис меж земельної ділянки:

1.3.1. від А до Б - землекористування гр. _____________________________ __________________________________, вул. _______________________________;

1.3.2. від Б до В - землекористування гр. _____________________________ __________________________________, вул. _______________________________;

1.3.3. від В до Г - землекористування гр. _____________________________ __________________________________, вул. _______________________________;

1.3.4. від Г до А - землекористування гр. ____________________________ __________________________________, вул. _______________________________.

2. ПОКУПЕЦЬ  сплатив ПРОДАВЦЕВІ в оплату передачі земельної ділянки_______ (____________) гривень.

2.1. Ця сума повністю сплачена ПОКУПЦЕМ готівкою і отримана ПРОДАВЦЕМ особисто до підписання цього договору.

2.2. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо проведення розрахунків.

3. Експертна вартість земельної ділянки становить _________ (__________________) гривень, відповідно до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що розташована за адресою: м. _________, вул. ____________, N ___, площею ______ кв. м, від _________ p., зробленого експертом ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ (ліцензія Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт серії _____ від _________ р.) _________, який діє на підставі договору від ___ р. (сертифікат N _____, виданий Державним комітетом України по земельних ресурсах та Міжнародним інститутом бізнесу _______ p.).

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

4.1. не застережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі земельної ділянки, немає;

4.2. від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;

4.3. до укладення цього договору земельна ділянка іншим особам не відчужена;

4.4. земельна ділянка під забороною (арештом) та/або у заставі, в податковій заставі не перебуває.

4.4.1. Відсутність заборони відчуження зазначеної земельної ділянки підтверджується довідками, виданими _____________________________, приватним нотаріусом _________ міського нотаріального округу _______ 20__ p.;

4.5. земельна ділянка як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

4.6. щодо земельної ділянки відсутні судові спори;

4.7. самовільного будівництва на земельній ділянці немає;

4.8. внаслідок продажу земельної ділянки не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати;

4.9. земельна ділянка є вільною від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб;

4.10. на день укладення договору відсутні заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку, заборони на передачу в оренду (суборенду) земельної ділянки, права на переважну купівлю у разі її продажу; умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем; умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків; заборони на провадження окремих видів діяльності; заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна; умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;

4.11. договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

4.12. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору і купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на земельну ділянку.

4.13. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про її витребування, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі, у цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

5. Сторони підтверджують, що:

5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

5.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

5.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

5.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

5.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

5.6. чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згідна) з укладенням цього договору.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу земельної ділянки.

6.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, не мають правового значення.

7. Право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності на неї (державного акта про право власності на земельну ділянку) та його державної реєстрації.

7.1. Цей договір є підставою для видачі власнику земельної ділянки Державного акта на право приватної власності на землю.

8. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом _____ (__________) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до ___________________ бюро технічної інвентаризації.

8.1. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ обов'язку,передбаченого п. 8 цього Договору,  в обумовлений строк ПРОДАВЕЦЬ не відповідає за неможливість державної реєстрації договору, що виникла внаслідок прострочення ПОКУПЦЯ.

9. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, оплачує ПОКУПЕЦЬ.

10. Зміст ст. ст. 90, 125, 126, 131, 132, 140, 158, 210, 211 Земельного кодексу України, ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 657 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.

11. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _______________, а інші два видаються сторонам.

11.1. ПОКУПЦЕВІ  передається також технічний паспорт на квартиру.

12. Підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ   _____________/___________________/

ПОКУПЕЦЬ    _____________/___________________/

 

 

 

Місто _________________, "___" ____________ 20__ року.

Цей договір посвідчено мною, _____________________________________, приватним нотаріусом _______________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. __________________________ відчужуваної земельної ділянки перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у ___________________________________

відповідно до законодавства.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто плату ____________

Приватний нотаріус______________