Договір купівлі-продажу житлового будинку

 

Договір

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися: гр. ___________________________, проживаю в м. _____________ по вул. _______________________, буд. _____, кв. _____ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та гр. ________________________________, проживаю в м. _____________ по вул. ______________________, буд. _____, кв. _____ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ передає, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність житловий будинок за N _____ (_________________________), що знаходиться по вул. ____________________ в м. ____________ (надалі - будинок) та сплачує ПРОДАВЦЕВІ грошові кошти у розмірі, визначеному цим Договором.

1.1. Будинок складається з _______ житлових кімнат, житловою площею______ кв. м.

1.2. Будинок належить ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ________________________, приватним нотаріусом ______________ міського нотаріального округу ________________ р. за реєстровим N _______, зареєстрованого в __________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _____________ р. в реєстровій книзі N _______ за реєстровим N ________.

2. ПОКУПЕЦЬ  сплачує ПРОДАВЦЕВІ _______ (____________) гривень.

2.1. З цієї суми _________ гривень сплачується ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЕВІ готівкою у день укладення цього договору.

2.2. Решта суми ___________ гривень сплачується ПРОДАВЦЕВІ у день передачі будинку.

3. Інвентаризаційна вартістьбудинку становить ___________ (_____________________________________) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N ______ від ________________20__ р., виданого _________________________ бюро технічної інвентаризації.

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

4.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі будинку, немає;

4.2. від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;

4.3. усі інженерні комунікації будинку знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

4.4. до укладення цього договору будинок іншим особам не відчужений;

4.5. будинок під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває.

4.5.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного будинку підтверджується довідками, виданими _________________________, приватним нотаріусом _______________________ міського нотаріального округу __________ 20__ р.;

4.6. будинок як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;

4.7. щодо будинку відсутні судові спори;

4.8. самовільних переобладнань у будинку немає;

4.9. особи, котрі проживають і/або зареєстровані в будинку на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з будинку в строки, встановлені цим договором;

4.10. внаслідок продажу будинку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;

4.11. будинок не наданий в користування наймачам (орендарям);

4.12. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо будинку немає;

4.13. будинок не належить до пам'яток історії та культури;

4.14. будинок не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;

4.15. договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

4.16. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на будинок.

4.17. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу квартири, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування будинку, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі, у цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

5. Сторони підтверджують, що:

5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

5.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

5.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

5.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

5.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

5.6. чоловік (дружина) кожної із сторін дали згоду на укладення цього договору.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу будинку.

6.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

7. Право власності на придбаний будинок у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору.

8. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення Цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до ________________ бюро технічної інвентаризації.

8.1. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ обов'язку,передбаченого п. 8 цього Договору, в обумовлений строк ПРОДАВЕЦЬ не відповідає за неможливість державної реєстрації договору, що виникла внаслідок прострочення ПОКУПЦЯ.

9. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у будинку, звільнити будинок від речей, вилучити ключі від будинку в осіб, які їх мали, і передати будинок ПОКУПЦЕВІ до ______________________ 20__ р. (________________________дві тисячі ______________ року).

9.1. ПРОДАВЕЦЬ вправі передати будинок ПОКУПЦЕВІ до настання обумовленого строку.

9.2. Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати будинок ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ (його уповноваженому представнику) ключів від будинку.

9.2.1. Одночасно із отриманням будинку ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний доплатити частину суми відповідно до пп. 2.2 цього договору.

9.2.2. Про одержання суми, зазначеної в пп. 2.2 цього договору,ПРОДАВЕЦЬ повинен написати розписку.

9.3. У разі прострочення передачі квартири ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити неустойку у розмірі _____ гривень за кожний день прострочення, а також несе витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг до дня передачі квартири, крім випадків, коли прострочення сталося з вини ПОКУПЦЯ.

9.4. ПОКУПЕЦЬ вправі утримати неустойку з суми доплати, належної ПРОДАВЦЕВІ, відповідно до п. 2 цього договору.

10. До моменту фактичної передачі будинку ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження його фізичного стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів будинку.

10.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у будинку на момент його огляду ПОКУПЦЕМ,наявність яких зафіксовано в акті огляду, що міститься у додатку N ___ до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

11. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження будинку переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому будинку.

12. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

13. Правові наслідки приховування реальної вартості будинку, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.

14. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ він зобов'язаний відшкодувати завдані ПОКУПЦЕВІ збитки.

15. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _______________, а інші два видаються сторонам.

15.1. ПОКУПЦЕВІ  передається також технічний паспорт на квартиру.

16. Підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ   _____________/___________________/

ПОКУПЕЦЬ    _____________/___________________/

 

 

 

 
 

Місто ____________, "___" ____________ дві тисячі____________ року.

Цей договір посвідчений мною, _______________________________, приватним нотаріусом ___________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. _______________________ відчужуваного житлового будинку перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у ____________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.

 

Зареєстровано в реєстрі за N __________

Стягнуто плату _____________

Приватний нотаріус ______________