ДОГОВІР ЛІЗИНГУ

 

м. ______________                                                 "___" ___________ 20__  року

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Лізингодавець") в особі ________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________, 

                                                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,                       

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Лізингоодержувач") в особі _____________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                              (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір лізингу (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Лізингодавець передає належне йому на праві власності майно (надалі іменується "майно") у виключне строкове і платне, строком з  "___" ____________ 200_ р. до "___" _____________ 200_ р., користування Лізингоодержувачеві, а останній приймає його з метою використання для:

  1. виробництва продукції

або

2) надання послуг.

1.2. Детальний опис та характеристики майна міститься в переліку, що є Додатком N __ до цього Договору.

1.3. Сторони погодились на наступний порядок використання амортизаційних відрахувань: ______________________________________________.

1.4. Сторони погодились на наступний порядок відновлення майна: _______________________________________________________________________.

 

2. СТРОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАННЯ МАЙНА

2.1. Передання майна Лізингодавцем Лізингоодержувачеві проводиться не пізніше "___" _____________ 200_ року, про що складається Акт приймання-передачі об'єкта лізингу в строк _______________________.

2.2. Повернення Лізингоодержувачем майна Лізингодавцю проводиться в порядку і строки, визначені в Додатку N __ до цього Договору.

 

3. УМОВИ ЛІЗИНГУ

3.1. Після закінчення строку цього Договору майно переходить у власність Лізингоодержувача (або викуповується ним за залишковою вартістю).

3.2. Майно протягом усього строку цього Договору є власністю Лізингодавця.


3.3. Право користування майном належить Лізингоодержувачу тільки на умовах, зазначених в цьому Договорі.

3.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе Лізингодавець (або Лізингоодержувач), який повинен застрахувати об'єкт лізингу відповідно до чинного законодав­ства України від всіх звичайних ризиків.

3.5. Всі витрати на утримання майна, пов'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом, несе Лізингоодержувач (або Лізин­годавець).

 

4. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ

4.1. Лізингоодержувач за користування майном протягом всього строку цього Договору кожні ____ місяці вносить Лізингодавцю платежі в розмірі ___________________________ грн. Структура платежу докладно визначена в Додатку N ____ до цього Договору.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГОДАВЦЯ

5.1. Лізингодавець має право:

а) за власний рахунок здійснювати контроль за умовами експлуатації та цільовим викорис­танням майна Лізингоодержувачем згідно з умовами цього Договору шляхом ____________ в строк _________________;

б) вимагати повернення переданого майна, якщо Лізингоодержувач не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків;

в) вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяль­ності відповідно до умов цього Договору;

г) ______________________________________________________________.

5.2. Лізингодавець зобов'язаний:

а) передати належне йому на праві власності майно в користування Лізингоодержувачу;

б) своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання перед Лізингоодержувачем щодо утримання об'єкта лізингу (ремонт, технічне обслуговування тощо) (якщо це обумовлено в договорі);

в) прийняти об'єкт лізингу від Лізингоодержувача після закінчення строку Договору (якщо об'єкт не буде викуплено Лізингоодержувачем).

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА

6.1. Лізингоодержувач має право:

а) відмовитися від майна, яке не відповідає умовам цього Договору, затримувати належні Лізингодавцеві платежі до усунення ним виявленого порушення умов Договору за умови попе­реднього повідомлення Лізингодавця про намір здійснити вказані вище дії шляхом ___________ в строк ____________;

б) вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні цього Договору (відповідно до умов цього Договору);

6.2. Лізингоодержувач зобов'язаний:                                                                

а) прийняти та належним чином користуватися майном, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього Договору, згідно з якими воно було передано, з урахуванням природного  зносу та змін стану майна;

б) своєчасно та в повному обсязі виплачувати лізингові платежі відповідно до умов цього Договору;

в) у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу Лізингодавця повернути йому майно;                                                                         


г) у строки _________________ надавати Лізингодавцю відомості про   технічний стан майна та свій фінансовий стан, доступ до перевірки майна та умов його експлуатації;         

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. На момент укладення цього Договору Лізингодавець та Лізингоодержувач є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

9.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За лізингодавця

Керівник _______________/_________/

 

м. п.

 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За лізингоодержувача

Керівник _______________/_________/

 

м. п.