ДОГОВІР
НА ПЕРЕУСТУПКУ ПРАВА НА ПАТЕНТ АВТОРОМ ПІДПРИЄМСТВУ

 

 

м. __________________                                                                             "___"____________ 20__ р.

 

Автор (співавтори) винаходу __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,

(назва винаходу)

на який виданий патент N __________________________________________________________________,

подана заявка на патент N __________________________________________________________________,

з пріоритетом від __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові автора (співавторів)

_________________________________________________________________________________________,

і/або правонаступника(ів))

названий(і) у подальшому "Автор", з однієї сторони, і Генеральний директор _______________________

_________________________________________________________________________________________,

(повна назва підприємства)

що діє на підставі Статуту підприємства і названий далі "Підприємство", з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

 

1. Автор уступає Підприємству право на одержання патенту на вказаний винахід і зобов'язується в ___________________ денний строк з дня підписання цього Договору підписати клопотання про обмін авторського свідоцтва N ________________________________________ на патент на останній строк дії на ім'я____________________________________________________________________________________

(повна назва організації, підприємства)

і здати підприємству свідоцтва, отримані  раніше.

 

2. Підприємство погоджується прийняти право на одержання патенту на вказаний винахід і зобов'язується виконати усі необхідні і достатні дії для одержання патенту і підтримання його в силі до кінця строку дії патенту, що залишився, включаючи сплату патентного мита.

 

3. Підприємство зобов'язується в місячний строк з дати одержання патенту виплатити кожному співавтору винагороду у розмірі _____________________________________________________________

грн., яка не враховується після наступних виплат.

 

4. Підприємство зобов'язується розпочати використання винаходу не пізніше _________________

_________________________________________________________________________________________.

 

5. Підприємство зобов'язується інформувати Автора про використання винаходу, про продаж на нього ліцензій, про передачу права на патент третім особам і наміру відмовитись від подальшої підтримки патенту в силі.

 

6. Підприємство приймає на себе зобов'язання по виплаті винагороди стосовно усіх співавторів і до кожного Автора і зобов'язується виплатити співавторам протягом строку дії патенту незалежно від виплат за інші винагороди або інші види промислової власності, що використовуються в тій самій продукції, винагороду за використання вказаного винаходу в наступному розмірі:

_________________ % від долі собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться на цей винахід, але не менше _____________________ % прибутку, який одержується щороку Підприємством від використання винаходу у власному виробництві;

_________________ % валютної виручки, яка одержується щороку Підприємством від використання винаходу у власному виробництв;

_________________ % виручки від продажу ліцензії;

_________________ % долі виручки, що приходиться на цей винахід від продажу і/або обміну продукції за інші цінності, ніж офіційна валюта місцезнаходження Підприємства.

 

7. Сторони, виходячи з обсягу правової охорони, що надається патентом, погодились вважати частку  собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться на цей винахід, рівній добутку кількості виготовлених за час, який рахується, витворів, що вказані в назві винаходу, на суму прямих витрат Підприємства на виготовлення вказаних в формулі винаходу елементів кожного витвору і/або покупку (з урахуванням транспортно-заготівельних витрат) вказаних елементів (включаючи виконані разом з ними або нероз'ємно з'єднані елементи, що не згадуються в формулі винаходу), витрат на зборку кожного витвору і середніх по Підприємству накладних витрат, віднесених до вказаних прямих витрат на виготовлення і зборку кожного виробу.

 

8. Сторони погодились надалі до набуття чинності основаних на законах підзаконних актів і/або обов'язкових до виконання інструкцій і роз'яснень, що регламентують порядок і умови визначення прибутку (відповідної частини доходу) і виручки, щоодержує Підприємство від використання винаходу, вважати прибуток (відповідну частину прибутку) або виручку, що одержує Підприємство від використання цього винаходу (включаючи валютну виручку):

 

а) у випадку продажу виробів, вказаних у назві винаходу, окремо від іншої продукції Підприємства - рівними фактичному прибутку або виручці від продажу вказаних виробів;

 

б) у випадку продажу виробів, вказаних в назві винаходу, в складі іншої продукції Підприємства - рівними добутку відповідно прибутку (відповідній частині прибутку) або виручки від продажу продукції на відношення вказаної в п. 7 долі собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться на цей винахід, до середньозваженої по Підприємству собівартості проданої за обліковий період продукції, в склад якої входять вказані вироби, якщо при цьому не відбулось підвищення рентабельності проданої продукції в результаті використання винаходу - в останньому випадку додатковий прибуток в результаті підвищення рентабельності додається до вищевказаного прибутку (відповідної частини прибутку).

 

9. Сторони погодились у випадку надання Підприємством третій особі права на використання цього винаходу без оплати в грошовій формі, в тому числі на основі перехресних ліцензій, визначати ціну наданого права в грошовій формі і вважати вказану ціну виручкою від продажу ліцензії.

 

10. Підприємство зобов'язується виплачувати співавторам винагороду, визначену згідно п. п. 6 - 9 цього Договору, в наступні строки і в наступному порядку:

 

винагорода, визначена за долею собівартості продукції (робіт, послуг) - щоквартально, в двомісячний строк з дня закінчення відповідного кварталу, з визначенням розміру виплати за фактичними звітними даними вказаного кварталу;

 

винагорода, визначена по прибутку (відповідній частині прибутку), якщо розмір цієї винагороди більше суми винагород, визначених за долею собівартості продукції (робіт, послуг), - не пізніше трьох місяців після закінчення кожного календарного року, в якому використовувався винахід, з визначенням розміру виплати за фактичними звітними даними відповідного року у вигляді доплати з зарахуванням зроблених вищевказаних виплат за той самий рік;

 

винагорода, визначена по прибутку від продажу ліцензій, - не пізніше _______________________

місяців після надходження виручки, причому виплачувати його (за бажанням винахідників) в тій самій валюті, в якій одержана виручка;

 

винагорода, визначена по виручці від продажу і/або обміну продукції за інші цінності, ніж

офіційна валюта місцезнаходження Підприємства, - не пізніше _____________ місяців після одержання виручки, причому виплачувати її (за бажанням співавторів) в тій самій валюті, в якій отримана виручка, без урахування інших виплат і незалежно від них;

 

винагорода, визначена по додатковому прибутку Підприємства в результаті пільг з

оподаткування, - щоквартально, не пізніше ___________________ місяців після закінчення відповідного кварталу.

 

11. Підприємство зобов'язується проводити індексацію винагороди, що виплачується співавторам, у випадку зміни офіційно встановленого для місцезнаходження Підприємства індексу споживчих цін з початку періоду часу, за який повинен бути проведений розрахунок відповідної винагороди, і до дня фактичної виплати винагороди.

 

12. Підприємство зобов'язується виплачувати всі види винагороди співавторам в частках, встановлених згодою співавторів винаходу при поданні заявки на одержання авторського свідоцтва на цей винахід. Виплата винагороди провадиться шляхом перерахування на розрахункові рахунки співавторів. Усі витрати по розрахункам винагороди і його перерахуванню співавторам в межах країни місцезнаходження Підприємства воно бере на себе. Розрахунки по перерахуванню винагороди за межами країни місцезнаходження Підприємства беруть на себе співавтори.


13. Підприємство зобов'язується виплачувати співавторам за кожний день прострочення платежу пеню в розмірі ______________ % від суми, що підлягає виплаті, у випадку несвоєчасної виплати винагороди.

 

14. У випадку укладення ліцензійних договорів на строк менший, ніж строк дії патенту, Підприємство зобов'язується не дозволяти ліцензіату подальше використання винаходу до закінчення строку дії патенту.

 

15. Автори мають право через свого представника з числа Авторів знайомиться з усіма матеріалами, на підставі яких провадяться розрахунки винагороди, у тому числі з даними про обсяг виробництва, собівартість продукції, рентабельність, прибуток, виручку від продажу продукції, повідомленнями про надходження платежів, умовами ліцензійних угод. Автори зобов'язуються зберігати конфіденційність повідомлень.

 

16. Сторони зобов'язуються не заперечувати патент, який буде виданий на цей винахід.

 

17. Санкції і порядок розгляду спорів.

 

17.1. У випадку невиконання п. 1 Договору він вважається таким, що не набув чинності.

 

17.2. У випадку невиконання п. 2 Договору право на патент переходить до Винахідника і Підприємство зобов'язується виконати усі необхідні дії для передання права на патент, при цьому усі зроблені Підприємством раніше витрати не підлягають компенсації і раніше зроблені виплати не підлягають поверненню.

 

17.3. У випадку невиконання п. 4 Договору Підприємство виплачує кожному співавтору, починаючи з місяця, наступного за місяцем, встановленим у вказаному пункті Договору, щомісячну компенсацію в розмірі _______ % середньомісячного заробітку працівника Підприємства.

 

17.4. У випадку невиконання п.14 Договору укладена ліцензійна угода втрачає силу.

 

17.5. Спори, що можуть виникнути в зв'язку з виконанням п. п. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13 Договору, вирішуються в установленому порядку, відповідно до законодавства, що діє на території місцезнаходження Підприємства. Інші спори, що можуть виникнути в зв'язку з виконанням Договору, вирішуються арбітрами, що вибрані співавторами і Підприємством, причому рішення арбітрів є кінцевим і підлягає обов'язковому виконанню.

 

18. Якщо законодавством встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Договорі, то застосовуються правила законодавства.

 

19. Односторонні зміни умов Договору не допускаються.

 

20. У випадку реорганізації Підприємства його права і обов'язки за цим Договором переходять до правонаступника. У випадку ліквідації Підприємства право на патент переходить співавторам. У випадку переуступки патенту Підприємством третій особі права і обов'язки Підприємства за цим Договором переходять до правонаступника.

 

21. У випадку виникнення форс-мажорних обставин дія цього Договору припиняється до завершення вказаних обставин, при цьому усі зроблені раніше витрати не підлягають компенсації і усі зроблені раніше виплати не підлягають поверненню.

 

22. У випадку закінчення дії патенту до закінчення строку дії цього Договору усі зроблені раніше витрати не підлягають компенсації і усі зроблені раніше виплати не повертаються.

 

23. Додаткові умови: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

 

24. Цей Договір підлягає виконанню незалежно від інших договорів і угод сторін з третіми особами і незалежно від зобов'язань сторін перед третіми особами.

 

25. Цей Договір в частині конкретних умов його виконання є конфіденційним, не розголошується і не передається третім особам, крім обставин, передбачених п. 17.5 Договору.


 

 

26. Договір вступає в силу в день його підписання сторонами і діє до "___"________20__ року.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Автор (співавтори) ________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

(домашня адреса)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

(домашня адреса)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

(домашня адреса)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

(домашня адреса)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

(домашня адреса)

_________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

(домашня адреса)

Підприємство: ______________________________________________________________________,

(адреса підприємства)

розрахунковий рахунок ____________________________________________________________________.

 

ПІДПИСИ:

 

Автор (співавтори):

Генеральний директор:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________