ДОГОВІР

здійснення розрахунково-касового обслуговування

 

м. ___________

"___" ____________ 200_ року

 

________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Клієнт") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                      (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування  (надалі іменується "договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим договором регулюються відносини, пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням Банком Клієнта.

1.2. Під "розрахунково-касовим обслуговуванням" у цьому договорі розуміється надання Банком Клієнту на підставі цього договору послуг, які пов'язані з переказом грошових коштів з (на) рахунку(-ок) Клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених цим договором.

1.3. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок (надалі іменується "рахунок") в національній валюті відповідно до чинного законодавства України в строк _________________ та  зобов'язується виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка, приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти, що надходять Клієнту, проводити інші передбачені в Додатку N __ до цього договору операції за рахунком та надавати послуги, визначені у ___________________________________________.

1.4. Під "рахунком" у цьому договорі розуміється поточний рахунок - рахунок, що відкривається Банком Клієнту на підставі цього договору для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства України.

1.5. Реквізити рахунку: ___________________________________________.

1.6. Порядок та умови відкриття рахунку, використання коштів за ним, порядок та умови його закриття визначаються у відповідності до цього договору та чинного законодавства України, зокрема Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

1.7. Підстави, порядок та наслідки припинення цього договору, в тому числі шляхом його розірвання, передбачені в Додатку N ____ до цього договору.

 


2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк має право:

2.1.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2.1.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства України, зокрема, нормативних актів Національного банку України, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту в строк _______ шляхом ___________.

2.1.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо, в строк _________ та в порядку ____________, заявки на отримання готівки .

2.1.4. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.5. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, в порядку та на умовах, визначених у ________________________.

2.1.6. Отримувати від Клієнта плату за виконання операцій за рахунком Клієнта в порядку, в розмірах та в строки, встановлені в Додатку N __ до цього договору.

2.2. Клієнт має право:

2.1.1.Самостійно розпоряджатися коштами на рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства України, за винятком примусового та договірного списання грошових коштів у передбаченому чинним законодавством України порядку. Обмеження прав Клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів Клієнта та встановлювати інші, не передбачені цим договором та (або) чинним законодавством України, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд. 

2.1.2. Отримувати готівкові грошові кошти у межах касової заявки та у встановлені строки і за умови наявності грошових коштів на поточному рахунку у випадках та в порядку, передбачених законодавством України.

2.1.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та надання обумовлених цим договором послуг.

2.3. Банк зобов’язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього договору.

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до чинного законодавства України та відповідних банківських правил.

2.3.3. Забезпечувати своєчасне зарахування грошових коштів на рахунок та їх перерахування з рахунка.

2.3.4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства України.

2.3.5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з доданням необхідних документів, а саме: ______________ в строк ____________ шляхом ______________.

2.3.6. Гарантувати таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про Клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самому Клієнту або його представнику. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України. У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.

2.3.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків в строк ___________ шляхом ____________.

2.3.8.Надавати Клієнту інформацію по телефону _____________ про надходження коштів на його рахунок  (при наявності відповідної письмової заяви Клієнта з визначенням процедури його ідентифікації та зобов'язання останнього про звільнення Банку від відповідальності за збереження банківської таємниці під час надання Банком інформації по телефону).

2.3.9. Сплачувати Клієнтові проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку в розмірі ______________ в строк ____________ шляхом зарахування їх на рахунок.

2.4. Клієнт зобов’язується:

2.4.1. Виконувати вимоги чинних інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахункових, касових операцій та надання звітності.

2.4.2.Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу.

2.4.3. Для своєчасного одержання в Банку потрібної суми готівки до 13.00 години попереднього банківського дня попередити (письмово або усно) Банк про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті шляхом ________________.

2.4.4. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів Банку та визначення потреби Клієнта у готівці, не пізніше ніж за 60 днів до початку кварталу, що планується, шляхом ________________.

2.4.5. Не пізніше _____________ повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

2.4.6. Повідомляти Банк про помилкове зарахування на рахунок коштів, що йому не належать, в строк _________ шляхом ______________ і протягом ________ з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

2.4.7.Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги в строки, в порядку та в розмірах, передбачених Додатком N __ до цього договору.

2.4.8. При укладанні цього договору подати до Банку ______________________________ для встановлення загального ліміту каси.

2.4.9.Щорічно до 10 січня нового року надавати в Банк письмове підтвердження залишків на своєму поточному рахунку станом на 1 січня. При неотриманні від Клієнта до 31 січня зазначеного повідомлення залишок коштів на поточному рахунку Клієнта вважається підтвердженим.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

3.2. Клієнт за неповідомлення Банку протягом ____________ днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку неустойку в розмірі _________________________.

3.3. За порушення пп. 2.4.7 цього Договору Клієнт сплачує Банкові пеню у розмірі _____________ % від суми заборгованості за кожний день прострочення.

3.4. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли Клієнтові, їх безпідставного списання Банком з рахунка Клієнта або порушення Банком розпорядження Клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка Банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок Клієнта або належного отримувача, сплатити проценти, відшкодувати завдані збитки та сплатити неустойку у розмірі ______________________.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується _____________________________________.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть  враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За БАНК

Керівник ________________/____________/

 

М. П.

 

КЛІЄНТ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За КЛІЄНТА

Керівник________________/____________/

 

М. П.