ДОГОВІР
НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м. ________________

"___" ______________ 200_ р.

 

_________________________________________________________________,

(вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством _________________________________

(вказати державу)

(надалі іменується "Замовник"), в особі _____________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та ____________________________________________________________________,

(вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством України (надалі іменується "Виконавець"), в особі ___________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

 

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір на технічне обслуговування (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник дає доручення Виконавцю, а Виконавець зобов'язується надавати на території країни Виконавця послуги з технічного обслуговування належних набувачам _____________________________________________________,

(вказати конкретні види машин та (або) обладнання)

(надалі іменуються "Вироби"), що передані або будуть передані Замовником на територію країни Виконавця у відповідності із договорами купівлі-продажу між Замовником і набувачами (надалі один такий договір іменується "договір 1", а декілька - "договори") .

1.2. Під терміном "набувач" в цьому Договорі розуміють будь-яку фізичну або юридичну особу, яка за договорами купівлі-продажу отримала або отримає у власність від Замовника Вироби за період з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

1.3. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику послуг за цим Договором складається відповідний Акт в строк _________ шляхом __________.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1. Технічне обслуговування Виробів здійснюється протягом гарантійного строку, встановленого в договорі 1 між Замовником і набувачем.

2.2. Технічне обслуговування в межах гарантійного строку включає в себе, зокрема, наступні послуги, які надаються на користь конкретного набувача, що звертається до Виконавця в строк ________________:

а) підготовку та введення в експлуатацію Виробів;

б) виконання обов'язкового обсягу робіт по профілактиці, попередньому огляду і ремонту Виробів у визначені строки за рекомендаціями Замовника;

в) ліквідацію можливих дефектів і заміну дефектних деталей Виробів;

г) технічний інструктаж при введенні Виробів в експлуатацію, а також при їх обслуговуванні та використанні.

2.3. Технічне обслуговування після закінчення гарантійного строку включає в себе, зокрема, наступні послуги, які надаються на користь конкретного набувача, що звертається до Виконавця в строк ________________:

а) проведення профілактичного (попереднього) огляду і ремонту Виробів в строки і в обсягах, рекомендованих Замовником;

б) проведення поточного та капітального ремонту Виробів;

в) забезпечення Виробів запасними частинами.

 

3. СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. Технічне обслуговування буде здійснюватися Виконавцем особисто шляхом ________________________________.

 

4. ОБСЯГ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1. Докладний перелік дій щодо технічного обслуговування Виробів протягом гарантійного строку і після закінчення цього строку визначений в Додатку N 1 до цього Договору.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Забезпечувати надходження Виробів до набувача у належному стані, придатними до експлуатації відповідно до їх цільового призначення.

5.1.2. Забезпечувати надання послуг з технічного обслуговування Виробів відповідно до умов цього Договору, як протягом, так і після закінчення гарантійного строку. Інформувати Замовника шляхом __________ один раз в місяць про дефекти Виробів, що повторюються, які виявлені протягом гарантійного строку при наданні передбачених цим Договором послуг.

5.1.3. Своєчасно (з урахуванням гарантійних строків на Вироби) забезпечувати зручними для набувачів способами доведення до їх відома переліку майстерень та баз технічного обслуговування Виконавця, в яких здійснюється надання передбачених цим Договором послуг.

5.1.4. Передавати Замовнику замовлення на поставку запасних частин до Виробів і забезпечувати постачання запасними частинами в першу чергу майстерень та баз технічного обслуговування, що передбачені п. 5.1.3 цього Договору, в передбаченому в додатку N ___ до цього Договору порядку.

5.1.5. Забезпечувати в своїй країні наявність запасних частин у кількості і номенклатурі, відповідно обсягу поставок Виробів.

5.1.6. Надавати Замовнику інформацію про стан проведення технічного обслуговування Виробів відповідно до умов цього Договору, в строк __________ шляхом __________________.

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Забезпечувати продаж набувачам Виробів такої якості та комплектації, як це встановлено в Додатку N ___ до цього Договору.

 

 

6.1.2. Забезпечувати постачання запасних частин Виконавцю, необхідних для надання Виконавцем послуг відповідно до умов цього Договору, в строк _________________ шляхом ____________ в порядку ______________.

6.1.3. Надавати Виконавцю рекомендації і консультації про кількість, номенклатуру запасних частин, необхідних для надання Виконавцем послуг відповідно до умов цього Договору, в строк _________________ шляхом ____________ в порядку ______________.

6.1.4. Інформувати Виконавця про всі технічні зміни в Виробах і зміни в технічній документації, що впливають на надання Виконавцем послуг відповідно до умов цього Договору, в строк _________________ та в порядку ______________.

 

7. ВИТРАТИ ПО ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ

ТА ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Безпосередні витрати по організації технічного обслуговування в країні Виконавця несе Виконавець з наступним їх відшкодуванням Замовником в розмірах, в порядку та в строки, визначені в додатку N ___ до цього Договору.

7.2. Замовник також сплачує Виконавцю плату за послуги, що надаються останнім відповідно до умов цього Договору, в розмірі _______ в порядку __________ та на умовах ________________.

7.3. Послуги, що надаються Виконавцем на користь набувачів відповідно до умов цього Договору в межах гарантійних строків, є безкоштовними для набувачів.

7.4. Послуги, що надаються Виконавцем на користь набувачів відповідно до умов цього Договору поза межами гарантійних строків, оплачуються набувачами відповідно до передбачених в Додатку N __ до цього Договору тарифів.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до застосовних до нього норм матеріального і процесуального права ______________.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) правом, що є застосовним до цього Договору, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 9.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

9.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

9.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

9.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) правом, що є застосовним до цього Договору, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

9.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, яким є ____________________.

9.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 9.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ________________________.

9.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

9.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

9.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 9.4 цього Договору.

9.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

9.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 9.6 та 9.7 цього Договору визначаються у відповідності до права, що є застосовним до цього Договору.

9.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 9.6 та 9.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

 

 

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або правом, що є застосовним до цього Договору, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або правом, що є застосовним до цього Договору.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або правом, що є застосовним до цього Договору, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або правом, що є застосовним до цього Договору.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регламентуються цим Договором та матеріальним правом, що є чинним в _____________, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Усі інші правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, але не визначені у п. 11.1 цього Договору, регулюються у відповідності до п. 11.1 цього Договору, якщо інше прямо не передбачене застосовними до цього Договору імперативними правовими нормами.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватись виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

11.9. Цей Договір має переклад англійською мовою у двох автентичних примірниках по одному для кожної із Сторін.

11.10. У випадку виникнення суперечностей між українським та англійським текстами цього Договору перевага надається українському варіантові.

 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

Місцезнаходження і реквізити сторін

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ЗАМОВНИКА

Керівник _______________/__________/

 

м. п.

 

ВИКОНАВЕЦЬ

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

сторін

 

За ВИКОНАВЦЯ

Керівник _________/____________/

 

м. п.