ДОГОВІР
НА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 

м. ________________

"___" ______________ 200_ р.

 

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі____________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі_________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі__________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі_________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір на виготовлення зовнішньої реклами (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець на свій ризик зобов'язується виконати роботи із виготовлення зовнішньої реклами та відповідних їй рекламних засобів (тимчасових або стаціонарних конструкцій), вимоги Замовника щодо яких визначені у Додатку N ___ до цього Договору (надалі іменується "реклама"), а також із розміщення реклами, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Виконавець розробляє ескізи реклами (не менше 3-х оригінальних ескізів, які не є варіантами одного зображення) відповідно до вимог Замовника, визначених у Додатку N ___ до цього Договору, і надає їх Замовнику на затвердження в строк до __________.

1.3. У разі висунення Замовником зауважень щодо таких ескізів, Виконавець зобов'язаний внести відповідні зміни до ескізів та знову подати їх  Замовнику в строк _______.

1.4. Реклама повинна бути виконана в суворій відповідності до затвердженого Замовником ескізу та із урахуванням усіх вимог чинного законодавства України щодо такої реклами. У разі якщо вимоги Замовника щодо реклами (зокрема щодо її виготовлення та розміщення) не відповідають чинному законодавству України, Виконавець зобов'язаний у ______ строк повідомити про це Замовника та запропонувати внесення необхідних коректив, найбільш наближених до вимог Замовника, але таких, що відповідають вимогам чинного законодавства України.Розумні та обґрунтовані зауваження та побажання Замовника до роботи Виконавця для останнього є обов'язковими.

1.5. Кольори реклами повинні відповідати тим, що були затверджені Замовником на ескізах реклами.

1.6. Несучі конструкції повинні бути стаціонарними (тимчасовими) і мають виготовлятися з наступних матеріалів: _____________________________ ______________________________________________________________________,

(металу/бетону - вказати конкретно)

а рама має виготовлятися з _______________________________________________

______________________________________________________________________.

(металу/бетону - вказати конкретно)

 

 

1.7. Поверхня рекламного засобу виготовляється з наступних матеріалів:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

(метал, пластик, тканина, папір - вказати конкретно)

1.8. Нанесення малюнка здійснюється _________________________________

______________________________________________________________________.

(фарбою, планкою - вказати конкретно)

1.9. Освітлення повинно бути забезпечене за допомогою _________________

______________________________________________________________________.

1.10. Реклама має бути розміщена ____________________________________.

1.11. Обов'язок щодо отримання дозволу на розміщення реклами за цим Договором покладається на Замовника.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець надає Замовнику для спостереження за ходом виконання робіт копію затвердженого ескізу із зразками ________ та інших необхідних матеріалів шляхом ___________ в строк ______________.

2.2. Виконавець надає Замовнику, ізометричне зображення рекламного засобу на місцевості, тактико-технічні умови на виготовлення несучих конструкцій в строк ___________ шляхом _______________.

 

3. ПРАВА СТОРІН

3.1.   Замовник має право:

3.1.1. в процесі виготовлення реклами знайомитися із ходом відповідних робіт шляхом ____________;

3.1.2. висловлювати свої побажання та зауваження до роботи Виконавця, які для останнього єобов'язковими у випадку, визначеному в п. 1.4 цього Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. вимагати від Замовника такі документи: ________________;

 

4. етапи ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Сторони погодили наступні проміжні етапи виконання Договору:

1. Розробка ескізів _________________________________________________.

2. Затвердження ескізів _____________________________________________.

4.2. Виготовлення, розміщення та передання Замовнику реклами здійснюється в строк ___________________________ шляхом _________________.

 

5. ОПЛАТА РОБІТ

5.1. Замовник сплачує Виконавцеві ціну робіт у сумі ______________, яка включає в себе відшкодування витрат Виконавця та плату за виконану ним роботу.

5.2. Оплата здійснюється на умовах 100 % передоплати протягом 3-х банківських днів з дня набрання чинності цим Договором шляхом _____________.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

6.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 6.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.


6.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

6.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

6.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

6.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _____________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

6.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

6.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 6.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ____________________.

6.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

6.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

6.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконанняцього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 6.4 цього Договору.

6.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

6.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 6.6 та 6.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

6.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 6.6 та 6.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному  законодавстві України.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір може бути достроково розірваний за вимогою Замовника у таких випадках:

а) порушення Виконавцем визначених цим Договором проміжних етапів виконання Договору, якщо таке порушення свідчить, що закінчення роботи за цим Договором у строк стає явно неможливим.

8.8. Цей Договір може бути достроково розірваний за вимогою Виконавця у таких випадках:

а) відмова Замовника внести запропоновані Виконавцем корективи до вимог Замовника щодо реклами (зокрема щодо її виготовлення та розміщення), якщо такі вимоги суперечать чинному в Україні законодавству.

8.9. Якщо інше не встановлено у чинному законодавстві України, цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору чи з моменту, визначеного самою додатковою угодою до цього Договору, а у випадках, визначених у п. 8.7 та п. 8.8 цього Договору - з моменту отримання Стороною відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть  враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

 

За ВИКОНАВЦЯ

Керівник ___________/_______/

 

М. П.

 

ЗАМОВНИК

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

СТОРІН

 

За ЗАМОВНИКА

Керівник __________/______/

 

М. П.