ДОГОВІР
НАЙМУ ОБЛАДНАННЯ

 

м. ________________

"___" ____________ 200_ р.

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Наймодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Наймач") в особі _____________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір найму обладнання (надалі іменується "Договір") про наступне:

                                                                             

            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується передати Наймачеві у платне строкове користування  обладнання, що є власністю Наймодавця.

1.2. Перелік обладнання, яке передається в користування за цим Договором, зазначено в Додатку N1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.

1.3. Стан (якість) обладнання на момент передання його в найм за цим Договором: _______________________________________

1.4. Вартість обладнання  оцінюється сторонами у _________ (____________________) грн.

1.5. Обладнання буде використовуватись Наймачем за його цільовим призначенням.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ Наймачу обладнання

2.1. Приймання-передача обладнання здійснюється повноважними представниками Сторін.

2.2. Обладнання  повинно  бути передано Наймодавцем та прийнято Наймачем  протягом  ______(_______) днів з моменту  набрання чинності цим Договором.

2.3. При передачі обладнання складається акт здачі-приймання, який підписується повноважними представниками Сторін. Обов'язок по складанню акта здачі-приймання покладається на Сторону, яка передає обладнання іншій Стороні цього договору.

2.4. Обладнання вважається переданим в найм з моменту підписання акта здачі-приймання.

 

3. Строкнайму

3.1. Строк найму  становить ________ (_______) _____ з моменту підписання акта здачі-приймання.

3.2. Строк найму також припиняється у випадку розірвання Договору в порядку, передбаченому цим Договором або чинним законодавством України.

4. плата за користування обладнанням

4.1. Плата за користування обладнанням становить ______ (_________) грн. на рік.

Розмір  плати за користування обладнанням може змінюватися лише за згодою Сторін, а також у випадках, передбачених цим Договором.

4.2. Плата за користування  обладнанням нараховується з дати підписання акта здачі-приймання.

4.3. Плата за користування  обладнанням здійснюється у національній валюті – гривні, в безготівковій формі шляхом банківського переводу на поточний рахунок Наймодавця не пізніше 15 січня поточного місяця.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Наймодавець зобов'язаний:

а) своєчасно передати Наймачу обладнання в стані, що відповідає умовам цього Договору;

б) проводити у разі необхідності капітальний ремонт обладнання;

в)надавати __________________________________________

(консультативну, інформаційну та іншу допомогу)

шляхом ____________________ в строк __________________.

5.2. Наймач зобов'язаний:

а) використовувати обладнання відповідно до умов цього Договору та цільового призначення такого обладнання;

б) підтримувати обладнання в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт в строк ____________ шляхом ___________________;

в) нести витрати по утриманню обладнання;

г) у встановлені цим Договором строки сплачувати плату за користування обладнанням у повному обсязі;

д) в порядку та на умовах, визначених цим Договором, повернути обладнання після закінчення строку цього Договору Наймодавцю в належному стані.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.2. За невиконання обов'язків, передбачених п. ____ цього Договору, ________ сплачує ________ неустойку в розмірі ____________ % суми річної плати за користування обладнанням.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 Договору, та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну  силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.8. На момент укладення цього Договору Наймодавець та Наймач є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах. 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

НАЙМОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За наймодавця

Керівник ___________/____________/

 

М. П.

НАЙМАЧ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За Наймача

Керівник ___________/____________/

 

М. П.