ДОГОВІР

НАЙМУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

м. ________________

"___" ____________ 200_ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Наймодавець") в особі ___________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та _____________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Наймач") в особі _______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

 з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір найму транспортних засобів (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Наймодавець зобов'язується за плату передавати у користування Наймачеві автомобілі марки _________________________________, що мають наступні характеристики _____________________, у кількості ________________ в такому порядку та на наступних умовах:

1.1.1. Автомобілі передаються Наймачеві Наймодавцем у ___________ з екіпажами, які їх обслуговують, в робочі дні тижня: ____________________, в робочий час, а саме з _______ до _________, шляхом _____________________, для користування тільки на території України.

1.1.2. Наймодавець надає автомобілі відповідно до умов цього Договору в повністю справному технічному стані, заправленими ПММ.

1.1.3. Строком найму (користування) автомобілями які передаються у користування Наймачеві, вважається проміжок часу, визначений у пп. 1.1.1 цього Договору.

1.2. Наймодавець зобов'язується надавати Наймачеві комплекс послуг для забезпечення нормального використання автомобілів, які передаються у користування Наймачеві, а саме: ________________________________________ (надалі іменуються "послуги"). Послуги надаються Наймачеві протягом строку цього Договору.

1.3. Наймач самостійно здійснює використання автомобілів, які передаються йому у користування за цим Договором, у своїй діяльності і має право без згоди Наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення автомобілів.

1.4. Управління автомобілями, які передаються у користування Наймачеві за цим Договором, та їх технічна експлуатація провадяться екіпажами автомобілів, які (екіпажі) не припиняють трудових відносин із Наймодавцем.

1.5. Наймач провадить оплату за користування переданими йому за цим Договором автомобілями протягом _______________ днів з моменту надання Наймодавцем рахунку-фактури з розрахунку __________________ грн. за 1 км пробігу і ____________ грн. за годину простою протягом робочого часу шляхом _________.

1.6. Порядок індексації плати за користування автомобілями визначений Сторонами у Додатку N ___ до цього Договору.

1.7. Наймач не пізніше ________________ провадить оплату за надані йому у відповідності до п. 1.2 цього Договору послуги шляхом _____________________. Оплата відбувається на підставі рахунку, виставленого Наймодавцем.

1.8. Порядок використання амортизаційних відрахувань визначається у відповідності до чинного законодавства України.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Наймодавець зобов'язаний:

2.1.1. Належно і реально виконувати свої обов'язки за цим Договором.

2.1.2. Підтримувати за рахунок Наймача автомобілі, які передаються у користування Наймачеві за цим Договором, у належному технічному стані.

2.1.3. Нести витрати на утримання екіпажів автомобілів, які передаються у користування Наймачеві за цим Договором.

2.1.4. Застрахувати автомобілі, які передаються у користування Наймачеві за цим Договором, за дотриманням наступних умов: ___________________________________.

2.1.5. Забезпечувати (силами екіпажу автомобілів) повернення автомобілів, які передаються Наймачеві у користування за цим Договором, після закінчення строку найму (користування) автомобілями.

2.2. Наймач зобов'язаний:

2.2.1. Належним чином виконувати свої обов'язки за цим Договором.

2.2.2. Своєчасно та в повному обсязі провадити оплату за цим Договором.

2.2.3. Нести витрати, пов'язані із використанням автомобілів, які передаються у користування Наймачеві за цим Договором, в тому числі пов'язані зі сплатою податків та інших платежів.

2.2.4. Нести витрати, пов'язані із підтриманням автомобілів, які передаються у користування Наймачеві за цим Договором, у належному технічному стані.

 

3. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Наймач зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням автомобілів, які передаються у користування Наймачеві за цим Договором, якщо така втрата або пошкодження сталося за його вини.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується ___________________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватись виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Наймодавець та Наймач є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

Місцезнаходження і реквізити сторін

НАЙМАЧ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За НАЙМАЧА

Керівник _______________/_________/

 

м. п.

 

Наймодавець

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За НАЙМОДАВЦЯ

Керівник _____________/__________/

 

м. п.