ДОГОВІР
оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) N __

м. ___________________                                                                     "___" ______________ 20__ р.

___________________________________________________________________________________,

                                                    (найменування (П. І. Б.) суб'єкта, який надає транспорт)

який іменується далі "Орендодавець", в особі ____________________________________________

___________________________________________________________________________________,

                                                                                               (посада, П. І. Б.)

який діє на підставі __________________________________________________________________,

                                                                                     (уставу, доручення, положення тощо)

з одного боку, і _____________________________________________________________________,

                                                                   (найменування (П. І. Б.) суб'єкта, який орендує транспорт)

який іменується далі "Орендар", в особі _________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

                                                                                               (посада, П. І. Б.)

який діє на підставі __________________________________________________________________,

                                                                                  (уставу, доручення, положення тощо)

з іншого боку, які далі разом іменуються Сторони, уклали цей договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений у цьому Договорі (далі йменується - "автомобіль"), а також зобов'язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату.

1.2. Під автомобілем розуміється:

1.2.1. Вантажний (легковий) автомобіль марки: __________________________________________

1.2.2. Державний номер: ______________________________________________________________

1.2.3. Дата випуску: __________________________________________________________________

1.2.4. Колір: ________________________________________________________________________

1.2.5. Номер двигуна: ________________________________________________________________

1.2.6. Номер шасі: ___________________________________________________________________

1.2.7. Номер кузова: __________________________________________________________________

1.2.8. Вартість автомобіля: згідно з актом оцінки - ____________________________________ грн.

1.2.9. Право власності Орендодавця підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу _______ ________________________ виданим ___________________________________________.

1.3. Автомобіль не перебуває в заставі.

2. Цілі оренди

2.1. Автомобіль використовуватиметься Орендарем для цілей ______________________________

2.2. Територія поїздок автомобіля ______________________________________________________

3. Порядок передачі автомобіля в оренду

3.1. Автомобіль передається Орендарю за його заявкою не пізніше (не раніше) ________________ після її приймання Орендодавцем до виконання.

3.2. Бажане місце подачі автомобіля зазначається Орендарем у заявці.

3.3. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом приймання-передачі.

4. Строк оренди

4.1. Строк оренди становить __________________________________________________________.

4.2. Якщо Орендодавець у строк ____________ до закінчення строку оренди не заявить про намір припинити цей Договір, то строк оренди автомобіля продовжується на ____________________________.

4.3. Строк оренди може бути скорочено за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

5. Орендна плата та порядок розрахунків

5.1. Розмір орендної плати становить: __________________________ в ______________________.

5.2. Плата за подачу транспортного засобу складає _____________________________________.

5.3. Орендна плата вноситься в строк ____________________________, шляхом _____________________________________________________________________________________.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Орендодавець за цим Договором зобов'язується:

6.1.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані.

6.1.2. Протягом усього строку дії цього Договору підтримувати автомобіль у належному стані, включаючи проведення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя.

6.1.3. Забезпечувати своїми силами керування автомобілем і його технічну експлуатацію відповідно до цілей оренди, зазначених у пункті 2 Договору.


6.1.4. Забезпечити відповідність екіпажу (водія) і його кваліфікації до вимог звичної практики експлуатації транспорту цього виду та умов Договору.

6.1.5. Нести витрати з оплати праці екіпажу (водія), а також витрати на його утримування.

6.1.6. Страхувати автомобіль і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно ним або у зв'язку з його експлуатацією.

Екіпажем (водієм) є працівник Орендодавця. Він підпорядковується розпорядженням Орендодавця щодо керування та технічної експлуатації і розпорядженням Орендаря щодо комерційної експлуатації транспортного засобу.

6.1.7. Проводити технічний огляд автомобіля в ДАІ, перевірку відповідності технічного стану до вимог законодавства, оформляти та сплачувати платежі, пов'язані з проведенням зазначених заходів.

6.1.8. Протягом _________ з моменту отримання заявки Орендаря повідомляти його про результати її розгляду.

6.2. Орендар за цим Договором зобов'язується:

6.2.1. Своєчасно сплачувати орендні платежі.

6.2.2. Нести витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією автомобіля, у тому числі витрати на оплату пального.

6.2.3. Забезпечувати охорону автомобіля в період оренди.

6.3. Орендар за цим Договором має право:

6.3.1. Без згоди Орендодавця в межах здійснення комерційної експлуатації автомобіля від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспорту, зазначеним у підпункті 2 цього Договору.

6.3.2. Надавати автомобіль у суборенду за письмовим дозволом Орендодавця.

7. Порядок повернення автомобіля

7.1. Повернення автомобіля провадиться за актом приймання-передачі, аналогічним тому, який складається при передачі автомобіля від Орендодавця Орендарю.

8. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

8.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

8.2. Сторони не відповідають за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх заходів, які залежать від неї, для належного виконання зобов'язання.

8.3. У разі прострочення сплати орендних платежів Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі ___________ від суми боргу за кожний день прострочення.

8.4. Орендодавець несе таку відповідальність за цим Договором:

у разі прострочення передачі автомобіля в оренду Орендарю - штраф у розмірі _______________, який стягується з орендних платежів, належних до сплати Орендодавцю.

9. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

Орендодавець                                                                     Орендар

______________________                                                  ______________________

______________________                                                  ______________________

______________________                                                  ______________________

___________/__________/                                                  __________/___________/

                               (підпис)                                                                                               (підпис)

М. П.                                                                                     М. П.