ДОГОВІР
ОРЕНДИ МАЙНА З ПРАВОМ ВИКУПУ

 

м. _________________                                   "___" _______________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

             (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі ______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди майна з правом викупу (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування майно, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "майно"), з наступним переходом права власності на майно від Орендодавця до орендаря‚ а Орендар зобов'язується прийняти майно у строкове платне користування, а згодом і у власність, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Характеристики майна:

1.2.1. Найменування майна: ________________________________________.

1.2.2. Вартість майна: _____________________________________________.

1.2.3. Строк амортизації майна: ____________________________________.

1.2.4. Стан майна на момент передання в оренду: ______________________

______________________________________________________________________.

1.2.5. Недоліки майна: _____________________________________________ ______________________________________________________________________.

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: __________________________ і про такий порядок відновлення майна: __________________________________.

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. ______________________________________________________________.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Майно повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом __________ з моменту набрання чинності цим Договором в __________, що оформлюється Сторонами Актом приймання-передачі  в строк ____________.

3.2. Сторони при переданні майна зобов'язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що має бути окремо зазначено в Акті приймання-передачі.

 

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди складає ______ років з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за Актом приймання-передачі.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Орендар зобов'язується своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі _______________ грн. за ______________ з урахуванням її індексації, що здійснюється шляхом ___________________.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця не пізніше ________________________ числа кожного __________________________________.

                                                                                 (місяця‚ кварталу‚ півріччя)

5.3. Орендар зобов'язаний протягом ________ з моменту _________________ перерахувати Орендодавцю орендну плату шляхом ___________________ за ___________________________________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _______________________.

(строк)

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов цього Договору.

6.2. Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт майна.

 

7. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати майно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна.

 

8. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА

8.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність Орендаря‚ за умови __________________________________ з моменту ____________________________.

8.2. Перехід права власності на майно від Орендодавця до Орендаря оформлюється шляхом складання (підписання та скріплення печатками) Сторонами відповідного акта.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

9.5. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення прийняття майна - неустойка в розмірі __________.

- у випадку прострочення сплати орендних платежів - пеня в розмірі _______ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання майна - неустойка  в розмірі _________ від ___________.

 

9.6. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення передання Орендареві майна - неустойка в розмірі ___________________.

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

 

За ОРЕНДОДАВЦЯ

Керівник _____________/____________/

 

м. п.

ОРЕНДАР

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

СТОРІН

 

За ОРЕНДАРЯ

Керівник __________/____________/

 

м. п.