ДОГОВІР
ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

 

м. __________

"___" ____________ 200_ р.

 

_________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _____________________________

________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі __________________________________

_________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________ _________________________________________________________,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди транспортного засобу (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орендодавець передає в строкове платне користування Орендареві для ____________________________ автомобіль марки _______________, номерний знак _____________, вартість _____________ (надалі іменується "автомобіль"). Додаткові відомості про автомобіль містяться у ___________, що є додатком до цього Договору.

1.2. Автомобіль, технічна документація на автомобіль, а саме __________________, передаються Орендодавцем Орендарю в строк ____________ шляхом ___________ в ____________, що оформлюється актом, який підписується Сторонами.

1.3. За цим Договором Орендодавець передає Орендарю автомобіль у користування строком на: ___________________.

1.4. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _______________________ та про такий порядок відновлення автомобіля: __________________________________ .

1.5. Порядок, умови та строки повернення автомобіля Орендодавцю Орендарем визначені в додатку N ___ до цього Договору.

1.6. Страхування автомобіля здійснюється наймодавцем.

1.7. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути завдана іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендар бере на себе такі обов'язки:

- підтримувати автомобіль у належному технічному стані;

- нести витрати, пов'язані із використанням автомобіля, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів;

- проводити необхідні роботи по ремонту автомобіля, а саме: _______________ із періодичністю _______________.

2.2. Орендодавець приймає на себе такі обов'язки:

- передати Орендареві автомобіль у справному технічному стані.

- передати Орендареві всю технічну документацію на автомобіль.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Орендна плата за користування автомобілем становить ______ гривень за місяць з урахуванням її індексації.

3.2. Орендна плата сплачується шляхом ____________________ у _______________ строк _________________________.

3.3. У разі прострочення сплати орендної плати Орендар зобов'язується сплатити Орендодавцеві пеню у розмірі ______ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

 5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

 5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

 5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

 5.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

 5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 6.2. У відповідності із абзацом 8 пп. 1.18.2 п. 1.18 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції, чинній на момент укладення Сторонами цього Договору, Сторони визначають, що цей Договір є договором оперативної оренди.

 6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

 6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 6.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

 6.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

 6.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

 6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ОРЕНДОДАВЦЯ

Керівник _____________/____________/

 

м. п.

ОРЕНДАР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За ОРЕНДАРЯ

Керівник _____________/____________/

 

м. п.