ДОГОВІР
 ОРЕНДИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

 

м. ____________

"___" ____________ 200_ р.

__________________________________________________________________

(вказати найменування залізниці)

(надалі іменується "Залізниця") в особі ______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,   

                                                  (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Орендар") в особі ______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

                                              (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди вантажних вагонів (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Залізниця передає, а Орендар приймає у користування за плату, на строк з "___" ____________ 200 р. до "___" ____________ 200 р. наступні вагони для перевезення вантажів: _____________________________________________________________________________________________________ (надалі іменується "вагони").

1.2. Сторони домовились про наступний порядок використання амортизаційних відрахувань: ______________________________________________.

1.3. Сторони домовились про наступний порядок відновлення вагонів ________________________________________.

 

2. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ВАГОНІВ

2.1. Передання вагонів в оренду і приймання їх після оренди проводиться на станції _________ залізниці у терміни, визначені у п. 1.1 цього Договору, з оформленням актів. Акти підписуються Орендарем та Залізницею і скріплюються їх печатками. Виявлені при поверненні з оренди пошкодження і недостача частин вагону, а також втрата вагонів оформлюються у встановленому порядку та за наявності підстав тягнуть за собою відповідальність Орендаря.

2.2. На переданих у оренду вагонах орендар наносить з двох сторін трафарети:

- "Орендований" із зазначенням найменування підприємства-орендаря;

- "Термінове повернення на станцію___________залізниці";

- термін закінчення оренди.

2.3. На орендованих вагонах для перевезення хімічних, небезпечних та продовольчих вантажів мають бути нанесені трафарети і проведене пофарбування згідно з Правилами перевезень вантажів. До нанесення вказаних написів та трафаретів акт форми ДУ-6 на передачу вагонів у оренду не підписується. Відповідальність за правильність нанесення написів і трафаретів несуть особи, які підписали акт, відповідно до чинного законодавства.

2.4. Капітальний ремонт вагонів проводиться Залізницею.

2.4.1. Капітальний ремонт вагонів проводиться шляхом ________ в строк ___________ з поверненням вагонів до Залізниці. Замість них Залізниця тимчасово надає Орендареві інші аналогічні вагони. Така заміна оформляється окремими актами на повернення з оренди і передання в оренду.

2.4.2. Всі інші види ремонту проводяться силами, засобами та за рахунок Орендаря у строки, встановлені чинними на залізниці нормативами.

2.5. Перед поверненням вагонів Залізниці у передбаченому п. 2.1 цього Договору порядку Орендар зобов'язаний старанно очистити та помити вагони.

2.6. Якщо вагони використовувались для перевезення радіоактивних, їдких, отруйних чи інших небезпечних вантажів, Орендар повинен пред'явити Залізниці спеціальну довідку місцевих санітарних чи інших компетентних органів про знезараження вагонів і можливості перевезення у них людей, тварин, фуражу, продовольчих та інших вантажів.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. За одну добу користування одним вагоном на умовах цього Договору  встановлюється така плата з урахуванням її індексації та включаючи амортизаційні відрахування: _____________________________, яка сплачується Орендарем шляхом ____________________ в строк _________________.

3.2. У разі зміни тарифів на вантажні залізничні перевезення плата за оренду вагонів, зазначена а пункті 3.1 цього Договору, автоматично збільшується чи зменшується у стільки разів, у скільки збільшилася чи зменшилася плата за перевезення вантажів.

3.3. У разі прострочення сплати передбачених п. 3.1 цього Договору платежів Орендар сплачує Залізниці пеню у розмірі ___ % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. Орендар забезпечує сплату пені разом з основним простроченим платежем.

 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Передані в оренду вагони можуть використовуватися Орендарем для перевезення вантажів на під'їзних коліях і на мережі загального користування.

4.2. При втраті і пошкодженні вагонів чи їх частин за межами залізниць України Орендар вирішує всі питання щодо повернення чи заміни вагонів, їх ремонту, відшкодування збитків, виплати штрафних санкцій тощо, у тому числі і за прострочення в доставці вагонів і вантажу в них, безпосередньо з вантажовідправниками (отримувачами) та компетентними органами транспорту держав, де сталися ці випадки, без участі Залізниці.

4.3. Орендовані вагони повинні експлуатуватися тільки Орендарем. Передача їх іншим юридичним чи фізичним особам не допускається.

4.4. При супроводі вагонів з вантажем провідниками Орендаря останні повинні мати при собі завірену копію цього договору і посвідчення форми ГУ-18, отримане у начальника станції (Розділ 21 Правил перевезення вантажів).

4.5. При слідуванні вагонів у порожньому стані Залізниця має право використати їх для перевезення вантажів у попутному напрямі. При цьому Залізниця зобов’язана помити та почистити вагони від залишків вантажу, що перевозився.

4.6. Прийнятий залізницею до перевезення навантажений або порожній вагон вважається загубленим, якщо він не зданий вантажоотримувачу, зазначеному у залізничній накладній після 30 діб від дня закінчення терміну доставки. Залізниця на вимогу орендаря зобов'язана згідно із Статутом залізниці надати йому замість загубленого інший вагон в строк ___________. Втрата залізницею орендованого вагона у межах залізниць України підтверджується пред'явленою орендарем начальнику станції приписки вантажної квитанції (дубліката накладної) з відміткою станції призначення про неприбуття вагона. З часу пред'явлення орендарем квитанції до отримання нового вагона орендна плата за загублений вагон не утримується.

4.7. Орендар зобов'язується здійснити страхування взятого ним в оренду майна.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6.ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується ___________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАЛІЗНИЦЯ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ЗАЛІЗНИЦЮ

Керівник _____________/ ____________/

 

м. п.

 

ОРЕНДАР

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За ОРЕНДАРЯ

Керівник _____________/ ____________/

 

м. п.