Договір оренди землі

_________________________________                          "___" ____________ 20_ р.
                (місце укладення)

Орендодавець (уповноважена ним особа) _______________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
___________________________________________________________, з одного боку, та
                                    найменування юридичної особи)

орендар ___________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
_______________________________________________________, з другого, уклали цей

договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку ___________________________________________________________________,
                                                                                  (цільове призначення)
яка знаходиться ____________________________________________________________
                                                                                   (місцезнаходження)

 

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею _____________________,
у тому числі _______________________________________________________ (гектарів)
                                        (площа та якісні характеристики земель, зокрема, меліорованих,

___________________________________________________________________________
                                                              за їх складом та видами угідь - рілля,

___________________________________________________________________________
                                                сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна
___________________________________________________________________________
                           (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 а також інші об'єкти інфраструктури
___________________________________________________________________________
     (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг,

___________________________________________________________________________
                                майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ________________
                                                                                                                                                               (перелік,
___________________________________________________________________________
                                   характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить _______________ гривень.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що
можуть перешкоджати її ефективному використанню _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні
відносини _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Строк дії договору

8. Договір укладено на ____________________ років (у разі укладення договору оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва - з урахуванням ротації культур згідно з проектом землеустрою).

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі _________
                                                                                                                                                                    (розмір
___________________________________________________________________________

орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку; натуральної - перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки,

___________________________________________________________________________

якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки;

___________________________________________________________________________

відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання послуг;

___________________________________________________________________________

види, обсяги, строки і місце виконання робіт)

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності
здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації.
__________________________

         (непотрібне закреслити)

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься у такі строки _____________________________________

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

13. Розмір орендної плати переглядається _________________ у разі:
                                                                                                       (періодичність)
зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим
договором, справляється пеня у розмірі __________ несплаченої суми за
                                                                                        (відсотків)
кожний день прострочення.

 

 

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для ________________________
                                                                                                                  (мета використання)

___________________________________________________________________________

16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________________________
___________________________________________________________________________

17. Умови збереження стану об'єкта оренди __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.   (непотрібне закреслити)

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ________
___________________________________________________________________________

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря).     (непотрібне закреслити)

19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у ________________ (строк) після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

 

Умови повернення земельної ділянки

21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується в судовому порядку.

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) (непотрібне закреслити)
відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені цим поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.


Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) (непотрібне закреслити) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб
___________________________________________________________________________

(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

___________________________________________________________________________

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

Інші права та обов'язки сторін*

28. Права орендодавця _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

29. Обов'язки орендодавця: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".

30. Права орендаря: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

31. Обов'язки орендаря: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).    (непотрібне закреслити)

 

Страхування об'єкта оренди

33. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає (не підлягає)  (непотрібне закреслити) страхуванню на весь період дії цього договору.

34. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).
      (непотрібне закреслити)

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.


Зміна умов договору і припинення його дії

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

37. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки у власність;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи - орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається). (непотрібне закреслити)

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи - орендаря є (не є) (непотрібне закреслити) підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) (непотрібне закреслити) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей  договір  укладено  у  трьох  примірниках,  що  мають  однакову  юридичну  силу, один  з  яких  знаходиться  в  орендодавця,  другий  -  в  орендаря,  третій  -  в органі, який  провів  його  державну  реєстрацію

___________________________________________________________________________

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

___________________________________________________________________________

Невід'ємними частинами договору є:

план або схема земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;


акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об'єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.

___________________________________________________________________________

(інші документи, що додаються до договору)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Реквізити сторін

Орендодавець

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
______________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної
_____________________________________
особи, що діє на підставі установчого документа (назва,
_____________________________________
ким і коли затверджений), відомості про державну
_____________________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
_____________________________________
(індекс, область,
_____________________________________
район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _______________
                                                  (фізичної особи)

Ідентифікаційний код _________________
                                              (юридичної особи)

 

Орендар

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
______________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної
_____________________________________
особи, що діє на підставі установчого документа (назва,
_____________________________________
ким і коли затверджений), відомості про державну
_____________________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
_____________________________________
(індекс, область,
_____________________________________
район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _______________
                                                  (фізичної особи)

Ідентифікаційний код _________________
                                            (юридичної особи)

 

Підписи сторін

Орендодавець

____________________________________

М. П. (за наявності печатки)

 

Орендар

_____________________________________

М. П. (за наявності печатки)

 

 

Договір зареєстрований у ____________________________________________________,
                                             (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від "___" ____________ 20_ р.за N ___________

 

М. П.  _____________ ___________________________________________
                      (підпис)     (ініціали та прізвище посадової особи,
                                                                                                              яка провела державну реєстрацію)