ДОГОВІР

на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

 

м. Черкаси

 

___________ 200_ р. 

 

 

Черкаська обласна державна адміністрація (далі - Замовник) в особі заступника голови облдержадміністрації Рибака Анатолія Миколайовича, що діє на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від __________ N ______, з однієї сторони,

 та ____________________________________________________________________

                                                             (найменування юридичної або фізичної особи)

(далі - Перевізник) в особі _______________________________________________,

                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________

                         (найменування документа, що дає право на укладення договору: статут, положення,

______________________________________________________________________,

  свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи тощо)

з іншої сторони (далі - сторони), відповідно до протоколу конкурсного комітету облдержадміністрації з підготовки та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території району, але не виходять за межі території області, а також на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування від ________ N _____ уклали договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - договір) про таке:

 

I. Предмет договору

Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на автобусному маршруті(ах) загального користування, оборотному рейсі(ах)

______________________________________________________________________

(вид (приміський, міжміський внутрішньообласний), номер, назва маршруту(ів), назва, номер рейсу(ів), назви

______________________________________________________________________

автостанцій (автовокзалів), з яких здійснюється відправлення автобусів у прямому і зворотному напрямках,

______________________________________________________________________,

зупинки, передбачені розкладом руху, назва населених пунктів, через які пролягає маршрут(и), рейс(и).

а Перевізник бере на себе зобов'язання надавати транспортні послуги населенню на умовах, передбачених чинним законодавством та цим договором.

 

II. Обов'язки сторін

Перевізник зобов'язаний:

2.1. Забезпечити дотримання персоналом, який залучається до виконання цього договору, вимог законодавства про автомобільний транспорт.

2.2. Забезпечувати проведення контролю за станом здоров'я водіїв.

2.3. Мати паспорт маршруту.

2.4. Ознайомити водія з паспортом маршруту, перед поїздкою забезпечити його схемою маршруту, розкладом руху, таблицею вартості проїзду, дорожнім листом, книгою обліку розрахункових операцій, дозволом на перевезення та реєстраційними документами на транспортний засіб.

2.5. Утримувати автомобільні транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання на автовокзали (автостанції), зупинки, передбачені розкладом руху, для посадки пасажирів та відправлення.

 

2.6. Забезпечити пасажирам безпечну, зручну поїздку і збереження та доставку багажу згідно з договором перевезення.

2.7. Забезпечити проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових витрат пасажирів у разі припинення поїздки через технічну несправність автомобільного транспортного засобу.

2.8. Здійснювати збір виручки за тарифами, не вище затверджених в установленому порядку, та видавати пасажирам квитки за встановленою формою.

2.9. Запропонувати пасажиру додаткові послуги.

2.10. Організувати попередній продаж квитків.

2.11. Компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну пасажира.

2.12. Здійснювати обов'язкове страхування пасажирів і багажу згідно із законодавством.

Замовник зобов'язаний:

2.13. Затвердити маршрут(ти) та розклад руху.

2.14. Повідомляти Перевізника про зміни в нормативно-правових актах у сфері регулювання пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

2.15. Розглядати звернення, пропозиції, зауваження Перевізника щодо організації перевезень пасажирів та виконання умов договору.

2.16. Здійснювати контроль за виконанням Перевізником умов договору.

2.17. Організовувати проведення контролю за дотриманням Перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та інших відповідних актів законодавства України.

 

III. Права сторін

Перевізник має право:

3.1. Відміняти рейси своїх автомобільних транспортних засобів через обставини, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення.

3.2. Обмежувати або припиняти перевезення у разі настання стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації.

3.3. Зазначити у квитку стан багажу, що має ознаки пошкодження, або відмовитись від його перевезення у разі заперечення пасажира щодо такого зазначення. У разі коли багаж прийнято перевізником без відмітки вважається, що він був прийнятий в належному стані та належній упаковці.

Замовник має право:

3.4. Аналізувати стан перевезень на маршрутах та виконання Перевізником умов договору.

3.5. Вимагати належного виконання Перевізником умов договору та негайного усунення допущених порушень з боку останнього.

3.6. Брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних з скаргами юридичних чи фізичних осіб на роботу Перевізника, якщо це впливатиме на подальше здійснення перевезень за цим договором.

 

IV. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Інші умови

5.1. Сторони договору не можуть передоручати виконання своїх обов'язків іншим особам.

5.2. Договір може бути достроково розірвано у разі невиконання однією із сторін своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів.

5.3. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

 

 

VI. Термін дії договору

6.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами.

6.2. Термін дії договору встановлюється на ________ роки і діє до "___" ____________ 200_ р.

 

VII. Юридичні адреси сторін

 

ЗАМОВНИК

18000, м. Черкаси,

бульвар Шевченка,185,

Черкаська обласна державна

адміністрація

________________________

(посада, прізвище, ініціали особи, уповноваженої

укладати договір)

 

ПЕРЕВІЗНИК

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

(посада, прізвище, ініціали особи, уповноваженої

укладати договір) 

 

М. П. 

 

М. П. 

 

"___"____________ 200_ р. 

 

"___"____________ 200_ р. 

 

 

(Черкаська обласна державна адміністрація

Розпорядження від 12.03.2003 р. N 131

 "Про організацію перевезень пасажирів

 на автобусних маршрутах загального користування,

 замовником на яких є облдержадміністрація")