Договір підряду на капітальне будівництво N ______

 

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю __________________________, (надалі іменується "Замовник"), в особі директора __________________________ ____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

_________________________________________________________________, (надалі іменується "Підрядник") в особі директора _________________________ _____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

які спільно за текстом цього Договору іменуються "Сторони", а кожне окремо "Сторона", уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1.Підрядник зобов'язується виконати роботи з будівництва _____________________________________________________________________

на вул. ___________________, N ___ у місті _______________ (далі - Об'єкт) згідно із затвердженою проектною-кошторисною документацією (далі - Роботи Підрядника), здати в експлуатацію Об'єкт у встановлений термін.

1.2.Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти завершений будівництвом об'єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

 

2. Термін виконання робіт

2.1.Терміни виконання етапів Робіт Підрядником за цим Договором передбачено Графіком проведення робіт (додаток N 1)1

2.2.Загальний термін виконання робіт відповідає моменту введення Об'єкта в експлуатацію.

2.2.1. Термін введення Об'єкта в експлуатацію - не пізніше "__" _______________ року.

2.3.Підрядник має право достроково виконати свої зобов'язання за договором.

2.4.Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів та якості виконаних субпідрядними організаціями робіт несе Підрядник.

2.5.Датою закінчення виконання Робіт Підрядника за цим Договором є дата введення Об'єкта експлуатацію.

 

3. Права й обов'язки сторін

3.1. Підрядник зобов'язується:

3.1.1. Почати будівництво не пізніше ___ календарних днів після надання будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації.

3.1.2. Виконати своїми силами і коштами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором Роботи Підрядника відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію Об'єкт не пізніше "__" ___________ 20__ року.

3.1.3. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються.

3.1.4. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання Робіт Підрядника, вимогам до якості матеріалів та обладнання, затвердженим проектною документацією.

3.1.5. При виконанні Робіт дотримуватись на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та охорони довкілля протягом всього періоду виконання Робіт до здачі Об'єкта в експлуатацію Замовнику, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

3.1.6. Виконати Роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.

3.1.7. Оформити відповідно до чинних нормативних документів України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію.

3.1.8. Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних Робіт до здачі Об'єкта в експлуатацію.

3.1.9. Щомісяця надавати Замовникові акти виконаних робіт.

3.1.10. До здачі Об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.

3.2. Підрядник має право:

3.2.1. Отримувати оплату за виконані роботиу розмірах; в терміни, передбачені цим Договором.

3.2.2. Залучати за власним вибором до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації.

3.3. Замовник зобов'язується:

3..1. Передати Підряднику будівельний майданчик не пізніше __ календарних днів після набрання чинності цим Договором.

3.1.2. До початку виконанняробіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання Робіт.

3.1.3. До початку виконанняробіт зробити передоплату в розмірі __ % від загальної вартості робіт на поточний рахунок Підрядника.

3.1.4. Прийняти результати Робіт за цим Договором у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.5. Сплатити вартість виконаних Підрядником Робіт за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених Розділом 4 цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.1.1. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

3.1.2. За своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у виконаних Роботах або відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків Робіт або відповідного зменшення винагороди за Роботи, якщо Підрядник припустився відхилень від умов цього Договору, які погіршили результат Робіт, або допустив інші недоліки при виконанні Робіт.

 

4. Сума договору та порядок розрахунків

4.1.Загальна сума цього Договору складається з витрат Підрядника та вартості Робіт, що виконуються Підрядником за цим Договором.

4.1.1. Загальна попередня сума цього Договору - ________________ грн. (____________________________________________________________________).

4.2.Загальна остаточна сума цього Договору буде додатково узгоджена Сторонами в Додатку до цього Договору на основі узгодженого Сторонами кошторису з урахуванням зауважень та змін у процесі будівництва.

4.3.Вартість окремих етапівробіт за цим договором визначається у Додатку2.

4.4.Зміна вартості робіт або матеріалів, вказаних у Кошторисному розрахунку, можлива тільки у разі внесення Замовником змін до робочого проекту або Дизайн-проекту або подорожчання матеріалів, виробів і конструкцій, підтвердженого документально, та оформляється додатковою угодою до цього Договору.

4.5.Оплата за цим Договором здійснюється Замовником Підряднику згідно з Графіками платежів платіжними дорученнями на поточний рахунок Підрядника у національній валюті України з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт Підрядником на підставі актів виконаних робіт.

4.6.Остаточний розрахунок з Підрядником здійснюється протягом __ робочих днів після здачі Об'єкта в експлуатацію і підписання акта державної комісії про здачу Об'єкта в експлуатацію.

4.7.При недотриманні Підрядником Графіка виконання робіт Замовник має право відповідно зменшити суму платежу на величину невиконаних робіт, при цьому терміни виконання і закінчення Робіт Підрядника не змінюються.

4.8.Уразі припинення Робіт за цим Договором з ініціативи Підрядника, він зобов'язаний протягом 3-х банківських днів з дня отримання письмової вимоги Замовника повернути суму авансових платежів, зроблених Замовником, за вирахуванням вартості проведених робіт і встановлених на об'єкті конструкцій. Підрядник також відшкодовує Замовникові всі збитки, пов'язані з припиненням Договору і сплачує штраф у розмірі ___ % від загальної вартості Робіт Підрядника, за актом зупинення або припинення Робіт.

4.9.У разі необхідності проведення робіт, не передбачених в цьому Договорі, перелік таких робіт, їх вартість, графік виконання робіт та графік платежів будуть зафіксовані сторонами у Додаткових угодах до Договору, які є невід'ємною частиною Договору.

 

5. Порядок здавання та приймання робіт

5.1. Приймання-передача виконаних робіт оформляється актами приймання-передачі, підписаними обома сторонами.

5.1.1. Акти приймання-передачі щомісяця подаються Підрядником Замовнику.

5.2.Здавання в експлуатацію об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі об'єкта у власність Замовника.

5.3.Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Підрядником, не пізніше ___________ календарних днів з дня отримання від Підрядника акта виконаних робіт.

5.4.У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

 

6. Гарантійні терміни

6.1.Гарантія на виконані РоботиПідрядника встановлюється здати введення Об'єкта в експлуатацію і становить ___ (__________________________) років.

6.2.Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного строку, вказаного у п. 6.1 цього Договору.

6.3.Перелік недоліків визначається актомпро дефекти, складеним Сторонами.

6.3.1. У акті про дефекти фіксуються дата виявлення недоліків і строки їх усунення.

6.4.У разі усунення недоліків (дефектів) у Роботах Підрядника в період гарантійного строку, які зупиняють роботу Замовника на період їх усунення, гарантійний строк обчислюється заново з дня усунення недоліків.


7. Страхування ризиків

7.1.Підрядник зобов'язаний протягом ___ календарних днів з дня укладення цього Договору за свій рахунок застрахувати ризики:

7.1.1. що виникають при транспортуванні матеріалів, пристроїв, конструкцій та виробів від місця їх вивантаження до будівельного майданчика;

7.1.2. що пов'язані зі збереженням виконаних робіт, матеріальних цінностей, розмішених на будівельному майданчику, від вогню та стихійного лиха у період від початку робіт на об'єкті до моменту здачі його в гарантійну експлуатацію;

7.1.3. що виникають відповідно до законів про охорону праці.

7.2.Підрядник зобов'язаний передати Замовникові копії страхових полісів та підтвердження сплати страхових платежів протягом __ днів з моменту підписання цього Договору.

 

8. Відповідальність сторін

8.1.За невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі, а саме:

8.1.1.Відповідальність Підрядника:

А) за порушення терміну введення Об'єкта в експлуатацію, вказаного у п. 2.1. Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у сумі __________ грн. (__________________________________________) за кожен день прострочення;

Б) за неякісне виконання Робіт Підрядника, передбачених цим Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі;

В) сплата штрафу не звільняє Підрядника від обов'язку належного виконання зобов'язань за цим Договором;

Г) уразі порушення Підрядником терміну введення в експлуатацію Об'єкта, вказаного у п. 2.1 цього Договору, більш ніж на ___ (_______________________) календарних днів Замовник має право на розірвати Договір, та вимагати компенсацію збитків і стягнення штрафних санкцій, передбачених Договором та чинним законодавством України, що виникли у зв'язку з порушенням термінів введення Об'єкта в експлуатацію.

8.1.2. Відповідальність Замовника:

А) за невчасне здійснення розрахунків Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу на користь Підрядника за кожен день прострочення.

 

9. Форс-мажор

9.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору і спричинені подіями надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами (форс-мажор).

9.2.При настанні і (або) припиненні вказаних у п. 9.1. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом ___ (_______________________) діб, додавши відповідне підтвердження (свідоцтво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

9.3.За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.

9.4.Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.

 


10. Порядок розгляду спорів

10.1.При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони застосовують досудове врегулювання спорів.

10.2.Спори та розбіжності у рамках цього Договору, не врегульовані сторонами в досудовому порядку, передаються на розгляд суду.

 

11. Інші умови

11.1.Сторони зобов'язані у триденний строк з дня підписання цього Договору обмінятися листами із зазначенням офіційних представників Сторін та їхніх повноважень з виконання цього Договору.

11.2.Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.

11.3.Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами.

11.3.1. Зміни і доповнення додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

11.4.Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.5.Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.6.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.7.Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

 

12. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

 

ЗАМОВНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

______________________

 

(М. П.)

ПІДРЯДНИК

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

______________________

 

(М. П.)

 

1Зразок наводиться без додатків