ДОГОВІР

ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ

 

м. _______________

"___" ____________ 20__ р.

Громадянин України _____________________________________________,
                                                                            (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Замовник"), з однієї сторони,

Та____________________________________________________________________
                                                     (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Підрядник") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,
                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,
                                              (вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір побутового підряду (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується за завданням Замовника вигото­вити з власних матеріалів наступну продукцію: _____________________ (надалі іменується "продукція") згідно із погодженими Сторонами документами: ___________________________ (ескізами, кресленнями, проектами тощо) у строк _________________________.

1.2. Приймання виготовленої продукції здійснюється Сторонами шляхом підписання Акта приймання-передачі  в строк ________________ після виготовлення продукції, передбаченої цим Договором.

1.3. Замовник підтверджує, що йому було надано Підрядником усю необхідну інформацію про виконувану за цим Договором роботу, її особливості та інші відомості, що стосуються цього Договору.

1.4. Роботи за цим Договором будуть безпосередньо виконуватися наступними працівниками Підрядника ____________________________.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

- прийняти продукцію в строк не пізніше ___ днів після закінчення виготовлення продукції шляхом ______________ і здійснити розрахунок за неї.

2.2. Права Замовника:

- контролювати процес виготовлення продукції та її якість шляхом _______________, вимагати від Підрядника закінчення робіт у визначений цим Договором строк;

- у будь-який час до моменту передачі йому продукції відмовитися від цього Договору, сплативши Підрядникові частину, встановленої цим Договором, ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від цього Договору.

2.3. Обов'язки Підрядника:

- виготовити продукцію у встановлений  цим Договором строк відповідно до умов цього Договору із дотриманням належної якості виготовленої продукції;

- здати Замовнику продукцію не пізніше встановленого цим Договором строку;

- при здаванні продукції Замовникові повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного використання продукції, а також про можливі для Замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

2.4. Права Підрядника:

- у разі нез'явлення Замовника за одержанням продукції або іншого ухилення Замовника від її прийняття Підрядник має право, письмово попередивши про це Замовника шляхом _______________, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати продукцію за розумну ціну, що не може бути нижчою _____________, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних Підрядникові за цим Договором платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я Замовника у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

3.2. У разі прострочення оплати послуг Замовником, останній сплачує пеню у розмірі __________ за кожний день прострочення.

3.3. У разі порушення Підрядником строку виготовлення та (або) передання продукції Замовнику, Підрядник сплачує неустойку у розмірі ____________________________.

 

4. ЦІНА РОБОТИ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Ціна роботи за цим Договором включає в себе відшкодування витрат Підрядника, вартість наданого ним матеріалу та плату за виконану ним роботу і складає ____________________________.

4.2. Замовник сплачує Підряднику ______ % від ціни роботи як аванс не пізніше _______, а іншу частину від ціни роботи не пізніше ____ календарних днів після підписання Сторонами Акта приймання-передачі виготовленої продукції.

4.3. В ході виконання робіт Сторони можуть змінити умови оплати з урахуванням інтересів кожної із Сторін шляхом ________________.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Підрядника.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

ПІДРЯДНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

 

За ПІДРЯДНИКА

Керівник___________/_______/

м. п.

 

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

_______________/_________/