ДОГОВІР ПОРУКИ

 

__________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Поручитель") в особі _____________________________________

________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________,

(вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та _______________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Кредитор") в особі _______________________________________

________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поруки (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання обов'язку _________________ (надалі іменується "Боржник") щодо __________________ за Договором, передбаченим ст. 2 цього Договору (надалі іменується "основний договір").

1.2. У разі порушення Боржником обов'язку за основним договоромБоржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.

 

2. ОСНОВНИЙ ДОГОВІР

2.1. Під основним договором в цьому Договорі розуміють Договір__________ N ___ від "___" ____________ 20__ р., укладений між Кредитором (в основному договорі іменується "____________") та Боржником (в основному договорі іменується "____________").

 2.2. Строк основного договору становить ___________________.

 

3. ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ

3.1. Відповідальність Поручителя перед Кредитором обмежується сплатою суми у розмірі ____________ грн.

3.2. Поручитель не відповідає за відшкодування Боржником збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені) за основним договором.

 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ

4.1. У разі порушення (невиконання чи неналежного виконання) Боржником обов'язку за основним договором, Кредитор вправі звернутися із вимогою про виконання як до Боржника, так і до Поручителя, які несуть солідарну відповідальність перед Кредитором.

4.2. Після виконання Поручителем обов'язку за основним договором, Кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок Боржника.

4.3. До Поручителя, який виконав обов'язок за основним договором, переходять усі права Кредитора щодо цього обов'язку за основним договором, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє домоменту припинення поруки.

6.2. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

6.2.1. Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання Кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем.

6.2.3. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо Поручитель не поручився за нового Боржника.

6.2.4. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в Договорі.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОР

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

ПІДПИСИ

 

За Кредитора

Керівник _______________/__________/

М. П.

ПОРУЧИТЕЛЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

СТОРІН

 

За Поручителя

Керівник _______________/__________/

М. П.