ДОГОВІР ПОРУКИ

(на забезпечення зобов'язання позичальника за договором позики)

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поручитель зобов'язується відповідати перед Позикодавцем за виконання Позичальником своїх зобов'язань, що випливають з Договору позики від "___" ___________ 20__ р. N _________, укладеного між Позичальником та Позикодавцем (далі - Договір позики).

1.2. Предметом Договору позики є передача Позикодавцем у власність Позичальнику коштів у сумі _______гривень.

1.3. Основний обов'язок Позичальника за Договором позики, виконання якого забезпечується цим Договором - повернути Позикодавцю після спливу обумовленого строку грошові кошти у сумі, в якій вони були отримані (далі - сума позики), а також проценти за користування коштами (Основне зобов'язання).

1.4. Основне зобов'язання передбачено пунктами _____________ Договору позики;

1.5. Термін виконання Основного зобов'язання за договорами позики: "___" ____________ 20__ р.

1.6. Сторони домовились, що зобов'язання, встановлені цим Договором, залишаються дійсними та незмінними і в разі внесення будь-яких змін чи доповнень до Договору позики, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або цим Договором.

2.ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ

2.1. Відповідальність Поручителя перед Позикодавцем включає:

- зобов'язання повернути після спливу строку позики (п. 1.5 цього Договору) суму позики, а також проценти за користування коштами (Основне зобов'язання);

- зобов'язання відшкодувати Позикодавцю шкоду, завдану невиконанням чи неналежним виконанням Основного зобов'язання (Зобов'язання з відшкодування шкоди);

- зобов'язання сплатити Позикодавцю неустойку за порушення Основного зобов'язання Позичальником (Зобов'язання зі сплати неустойки);

- зобов'язання сплатити Позикодавцю проценти (три проценти річних відповідно до статей 1050, 625 ЦК) від простроченої суми у разі прострочення Позичальником виконання Основного зобов'язання (Зобов'язання зі сплати процентів за прострочення виконання).

2.2. Основне зобов'язання у разі прострочення його виконання підлягає виконанню Поручителем з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

3.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

3.1. Відповідальність Поручителя настає з моменту порушення Основного зобов'язання.

3.2. Позикодавець звертається до Поручителя не раніше наступного дня після настання строку (терміну) виконання Основного зобов'язання повністю або частинами, якщо Основне зобов'язання не було виконане.

3.3. У випадку невиконання (неналежного виконання) Основного зобов'язання Поручитель і Позичальник відповідають перед Позикодавцем як солідарні боржники, при цьому Позикодавець має право вимагати від Поручителя виконання як Основного зобов'язання, так і Зобов'язання з відшкодування шкоди, Зобов'язання зі сплати неустойки, Зобов'язання зі сплати процентів за прострочення виконання.

3.4. Поручитель зобов'язується виконати свої зобов'язання відповідно до цього Договору не пізніше 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Позикодавця.

4.ГАРАНТІЇ

4.1. Поручитель підтверджує, що:

4.1.1. він ознайомлений зі змістом Договору позики, не має заперечень щодо його змісту та виражає свою згоду на забезпечення порукою виконання зобов'язань Позичальника за Договором позики з усіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи й ті, що можуть бути укладені в майбутньому;

4.1.2. він має необхідну дієздатність для укладення та виконання цього Договору, а також те, що умови цього Договору не порушують інтересів членів сім'ї Поручителя та не суперечать інтересам його дітей, не суперечать жодному з договорів Поручителя з третіми особами;

4.1.3. будь-яка інформація, надана Поручителем з метою укладення та виконання цього Договору на момент його укладення, відповідає дійсності та кваліфіковано перевірена Поручителем або за його дорученням третіми особами;

4.1.4. у разі якщо до Договору позики вноситимуться зміни чи доповнення, у зв'язку з чим Позикодавець визнає за необхідне внести зміни чи доповнення до цього Договору, Поручитель з'явиться до Позикодавця чи в місце, що буде вказане Позикодавцем, для оформлення відповідних змін (доповнень) до цього Договору, та підпише такі зміни.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі якщо Поручитель не виконає свої зобов'язання за цим Договором у повному обсязі протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Позикодавця (п. 3.4 цього Договору), Позикодавець має право стягнути з Поручителя пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми, сплату якої прострочено, за кожен день прострочення.

6.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту припинення Договору позики, але не більше ніж до _______________.