ДОГОВІР
поставки товару з передпродажною підготовкою та гарантійним обслуговуванням

 

м. ______________

"___" ______________ 200_ р.

 

_______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________ ______________________________________________________________________,

 (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,             

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,                       

та

_______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Покупець") в особі ___________________________________ ______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

                                              (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір поставки товару з допродажною підготовкою та гарантійним обслуговуванням (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник бере на себе зобов'язання здійснити поставку товару в асортименті, кількості та у строки згідно зі специфікацією, яка є додатком N 1 до цього Договору (надалі іменується "товар"), здійснити його передпродажну  підготовку, та проводити гарантійне обслуговування відповідно до гарантійних зобов'язань Постачальника, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити зазначений  товар.

1.2. Обов'язки Постачальника щодо передпродажної підготовки та гарантійного обслуговування товару деталізовані у додатку N ____ до цього Договору.

1.3. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

 

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРІВ

2.1. Поставка товару за цим Договором здійснюється у такі строки: _____________________________________________________________________.

2.2. Місце здійснення поставки товару Постачальником _____________________________________________________________________.

2.3. Товар передається в тарі та упаковці, що відповідає: _________________

_________________________________________________________________

(стандарт, ГОСТ, ДСТУ, інша технічна документація)

2.4. Додаткові умови: _____________________________________________.


3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Товар та роботи з передпродажної  підготовки і гарантійного обслуговування товару оплачуються Покупцем відповідно до специфікації, що є додатком N 1 до цього Договору.

3.2. Оплата товару та робіт з передпродажної  підготовки і гарантійного обслуговування товару здійснюється Покупцем шляхом попередньої оплати за п'ять банківських днів до початку поставки товару відповідно до п. 2.1 цього Договору.

 

4. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Товар повинен відповідати за якістю ____________ (ТУ, ГОСТ, ДСТУ) .

4.2. Гарантійний строк експлуатації товару становить ____________________ і обчислюється з ______________________.

4.3. Поставка товару здійснюється у комплекті відповідно до технічних умов.

4.4. Товар підлягає маркуванню відповідно до технічних умов.

 

5. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Відвантаження товару здійснюється _______________________________ ______________________________________________________________________.

(вказати спосіб відвантаження товару Постачальником)

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Постачальник зобов'язаний:

6.1.1. Проводити передпродажну  підготовку та гарантійне обслуговування протягом гарантійного строку експлуатації товару у разі додержання Покупцем та кінцевим набувачем товару умов експлуатації, транспортування та зберігання товару; відряджати до Покупця власних спеціалістів та (або) проводити підготовку обслуговуючого персоналу Покупця, які здійснюватимуть передпродажну  підготовку та гарантійне обслуговування товару.

6.1.2. Протягом гарантійного строку експлуатації товару забезпечувати Покупця за його заявками асортиментом запасних частин, необхідних для проведення гарантійного обслуговування (ремонту), передпродажної  підготовки товару, здійснювати відвантаження запасних частин для своєчасного гарантійного обслуговування, передпродажної  підготовки товару.

6.1.3. Протягом __________ з дня отримання відповідної вимоги Покупця здійснювати обмін товару та (або) запасних частин до нього, що не підлягають ремонту.

6.2. Покупець зобов'язаний:

6.2.1. Прийняти та оплатити товар, відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Сприяти Постачальникові у проведенні останнім передпродажної  підготовки та гарантійного обслуговування, вчиняти усі необхідні дії для цього, визначенні за погодженням Сторін, забезпечувати відповідні належні організаційні та матеріальні умови.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла виникненню або збільшенню збитків.

7.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у п.п. 8.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

8.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

8.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

8.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

8.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством Україні відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру:______________________________ _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

8.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

8.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 8.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ___________________________.

8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

8.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконанняцього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 8.4 цього Договору.

8.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

8.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 8.6 та 8.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

8.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 8.6 та 8.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Постачальник

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За Постачальника

Керівник ________________/____________/

 

м. п.

 

Покупець

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

сторін

 

За Покупця

Керівник ________________/____________/

 

м. п.