ДОГОВІР
про інформаційно-довідкове обслуговування

 

 

М. ______________________

"___" _______________ 200_ р.

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони

 

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Виконавець") в особі __________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, які разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про інформаційно-довідкове обслуговування (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором,дає Виконавцеві завданнята зобов’язується оплатити його послуги, а Виконавець бере на себе зобов'язання відповідно до завдання Замовника забезпечити інформаційне та одноразове консультаційно-довідкове обслуговування Замовника з питань _______________________________________________________________

(зміст інформації, що цікавить Замовника)______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов’язуєтьсянадати Замовнику наступні види інформаційногообслуговування: ________________________.

2.1.1.Складання і розсилка _________________ інформаційних бюлетенів з _______________________________________________________________________

________________________________________протягом ______________________________________________________________________.

Бюлетеньнадсилається у _______________________ примірниках.

2.1.2. Розміщення запитів Замовника у комп'ютерному банку даних на ________________________________________________________________ строк.

2.1.3. Оброблення інформації та пошук відомостей, що цікавлять Замовника по всьому обсягу банку даних.

2.1.4.а) забезпечення Замовника у _____________________________ строк інформацією, що цікавить Замовника, або повідомлення про її відсутність;


б) регулярне протягом строку цього Договору письмове повідомлення Замовника про наявність інформації, що його цікавить, відповідно до п. 1.1 цього Договору.

2.1.5. Надання Замовникові одноразових консультаційно-довідкових послуг з_____________________________________________________ ______________________________________________________________________.

(характер консультації, зміст довідки)

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Оплачувати надані Виконавцем послуги у розмірі, в порядку та в строки, визначені цим Договором.

3.2. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання цього Договору документами та інформацією, які є у наявності Замовника.

3.3. Надавати Виконавцеві завдання із формулюванням критеріїв інформації, яка цікавить Замовника.

3.4. Надавати Виконавцеві відомості про використання отриманої інформації.

3.5. Не передавати без дозволу Виконавця отриману інформацію іншим користувачам.

 

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.Вартість наданої одноразової послуги, згідно з пп. 2.1.5 цього Договору, складає ______________________________________________________ __________________________________________________________________ грн., які перераховуються на поточний рахунок Виконавця не пізніше ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.2.Вартість обслуговування, передбаченого пп. 2.1.1 - 2.1.4 цього Договору, складає ______________________________________________________ __________________________________________________________________ грн., відповідна сума грошових кошів переказується на поточний рахунок Виконавця протягом ____________________________________ з дня набрання чинності цим Договором.

4.3. У випадку використання наданої Виконавцем інформації шляхом _____________________________________ Замовниксплачує Виконавцеві суму в розмірі _____________________.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщовона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. У випадку порушення п. _________ цього Договору Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі ________________________________грн.

5.3. За неповідомлення Виконавця про використання отриманої від нього інформації Замовниксплачує неустойку у розмірі ___________________________ __________________________________________________________________ грн.

5.4. За передання без дозволу Виконавця інформації іншим користувачам Замовник сплачуєнеустойку у розмірі _________________________________ грн.

5.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.6. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Підписи

 

За замовника

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

ВИКОНАВЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За виконавця

Керівник ___________/__________/

 

м. п.