ДОГОВІР N ___

ПРО НАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

 

м. ___________________

"___" ____________ 20__ р.

 

 

_______________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні дані про неї)

(надалі іменується "Виконавець") в особі __________________________________

_____________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та

_______________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ___________________________________

_____________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір N ___ про надання бухгалтерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе обов'язки надавати Замовникові відповідно до його завдання послуги з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві (в установі, організації) Замовника за плату (надалі іменуються "послуги").

1.2. Одиницею виміру кількості наданих послуг є звітний місяць.

1.3.Під веденням бухгалтерського обліку у цьому Договорі розуміється відображення господарських операцій, проведених Замовником за звітний місяць, у реєстрах бухгалтерського обліку, складання фінансової та іншої звітності, передбаченої відповідним чинним законодавством України, та подання цієї звітності до уповноважених органів у встановлені законодавством строки, розрахунок податків (зборів, внесків), що сплачуються Замовником відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється Виконавцем на підставі наданих Замовником належним чином оформлених первинних документів. Такі первинні документи надаються Замовником Виконавцю у строк не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним. У випадку, якщо первинні документи оформлені з порушенням встановленого порядку чи суперечать чинному законодавству України, вони приймаються до виконання Виконавцем тільки після письмової вимоги Замовника, яка висувається шляхом __________ в строк ______________.

Послуги за цим Договором надаються Виконавцем за самостійно визначеним (без погодження із Замовником) графіком.

 

2. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

2.1. За надання послуг, Замовник сплачує Виконавцеві ________________________________________ гривень з розрахунку за кожний звітний місяць шляхом ____________ у строк ___________.


2.2. Загальна ціна послуг, складає ___________________ гривень.

 

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Здавання-приймання наданих послуг здійснюється після закінчення кожного звітного місяця та оформляється актом в порядку ________ в строк _______________.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.8. На момент укладення цього Договору Виконавець та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За замовника

Керівник ___________/________/

 

м. п.

 

ВИКОНАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_____________________________

 

сторін

 

За виконавця

Керівник ____________/_______/

 

м. п.