ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

м. ______________

"___" _____________ 200_ р.

 

__________________________________________________________________

(вказати найменування банка)

(надалі іменується "Кредитодавець") в особі _________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та ______________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Позичальник") в особі ___________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання кредитів для проведення факторингових операцій (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові грошові кошти на умовах, передбачених цим Договором (надалі іменується "кредит"), виключно для проведення факторингових операцій за процентною ставкою ___ % річних, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплачувати проценти у розмірі ___ % річних від наданої та непогашеної суми кредиту.

1.2. Розмір та строк надання кредиту передбачені у Додатку N ___ до цього Договору.

1.3. Забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором здійснюється шляхом _______________ (вказати вид забезпечення)

 

2. ПРАВА СТОРІН

2.1. Кредитодавець має право:

2.1.1. Відмовитися від надання Позичальникові передбаченого цим Договором кредиту у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно і очевидно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

2.1.2. Перевіряти в подальшому цільове використання наданого кредиту в порядку, передбаченому в Додатку N ___ до цього Договору.

2.1.3. При виявленні фактів використання кредиту не за визначеним у цьому Договорі цільовим призначенням достроково пред'явити вимогу Позичальнику про повернення кредиту та відмовитися від подальшого кредитування Позичальника за цим Договором


2.1.4. При несвоєчасному поверненні Позичальником кредиту в безакцептному порядку списати з поточного рахунку Позичальника суми кредиту в строк __________. Підставою для безакцептного списання грошових коштів за цим Договором є _____________________________.

2.2. Позичальник має право звертатися до Кредитодавця за отриманням кредиту на умовах, в строк та в порядку, передбачених Додатком N ___ до цього Договору.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Кредитодавець зобов'язується:

3.1.1. Перерахувати Позичальнику на його поточний рахунок в порядку та на умовах, визначених у Додатку N ___ до цього Договору, кредит у строк ___ для формування оборотного фонду факторингу (оборотного фонду для здійснення факторингових операцій).

3.2. Позичальник зобов'язується:

3.2.1. Використовувати кредит виключно для проведення факторингових операцій в порядку та на умовах, визначених у Додатку N ___ до цього Договору.

3.2.2. Забезпечити своєчасне повернення кредиту, наданого для проведення факторингових операцій в порядку та на умовах, визначених в Додатку N ___ до цього Договору.

3.2.3. Сплачувати Кредитодавцеві проценти в порядку та на умовах, визначених в Додатку N ___ до цього Договору.

3.2.4. Надавати на вимогу Кредитодавця всі необхідні документи для перевірки цільового використання кредиту в строк ___.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.1.4. Застосування наслідків, визначених у п. 4.4 цього Договору, не вимагає наявності в діях чи бездіяльності Сторони, що порушила цей Договір, вини.

4.2. При встановленні факту використання кредиту не за цільовим призначенням Позичальник сплачує Кредитодавцю неустойку в розмірі __________.

4.3. За прострочення у сплаті процентів та у поверненні кредиту за цим Договором Позичальник зобов'язаний за вимогою Кредитодавця сплатити останньому пеню у розмірі ___ % за кожен день прострочення.

4.4. Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про це протягом ___ іншій Стороні, якщо останньою допущено істотне порушення її обов'язків, передбачених цим Договором.


4.5. Цей Договір вважається розірваним в момент отримання Стороною, що порушила цей Договір, письмового повідомлення від іншої Сторони про розірвання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Підписи

 

За кредитодавця

Керівник _____________/_________/

 

м. п.

 

ПОЗИЧАЛЬНИК

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

сторін

 

За Позичальника

Керівник ____________/________/

 

м. п.