ДОГОВІР
про передачу права обробки персональних даних

___________________________________________________________________________________,
(вказати повне найменування юридичної особи)

в особі __________________________________________________________________________________,
(вказати П. І. Б. уповноваженої особи)

що діє на підставі Статуту, як володілець бази персональних даних, і ______________________________
_________________________________________________________________________________________,
(вказати П. І. Б. фізособи або повне найменування юрособи)

як розпорядник уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Предметом Договору являється передача права обробки персональних даних фізичних осіб, для здійснення розпорядником діяльності по обробці персональних даних.

1.2. Володілець, у відповідності до умов цього договору здійснює оплату послуг Розпорядника.

1.3.Метою обробки персональних даних є здійснення діяльності пов'язаної з (вказати мету обробки персональних даних).

1.4. Розпорядник обробляє персональні дані шляхом збору, систематизації, накопичення, зберігання, оновлення, зміни, знищення персональних даних (вказати інші можливі дії, що передбачені процедурою обробки).

1.5.Обсяг переданих для обробки персональних даних включає в себе (вказати обсяг персональних даних).

2. Порядок та умови обробки персональних даних

2.1.Обробка персональних даних здійснюється відповідно до типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних згідно з додатком 1 (додаток має містити затверджений порядок спеціально для правомірної обробки персональних даних).

2.2.Обробка персональних даних здійснюється відповідно до мети такої обробки, визначеної в установчих документах Володільця.

3. Ціна та умови оплати

3.1.Оплата за послуги проводиться(вказати спосіб проведення розрахунків:авансовим платежем підставі рахунку-фактури, перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Розпорядника або в інший обраний спосіб).

3.3.Всі розрахунки по даному Договору здійснюються в національній валюті України.

3.4.Відповідальність за правильність здійснених платежів несе Володілець(за умови надання Розпорядником правильних реквізитів).

(вказати інші можливі умови оплати послуг по обробці персональних даних)

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Володілець має право:

4.1.1. Вимагати усунення порушень умов цього Договору.

4.1.2. Отримувати від Розпорядника інформацію щодо процесу обробки персональних даних.

4.1.3.На власний розсуд вести свою господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить нормам діючого законодавства.

4.1.4.У випадку порушення прав оскаржити дії Розпорядника в судовому порядку.

4.2. Володілець зобов'язується:

4.2.1. Надати правдиві, точні і повні персональні дані.


4.2.2. У відповідності до умов цього Договору оплачувати послуги Розпорядника.

4.2.3. Не вживати ніяких заходів, свідомо або ненавмисно, які можуть потягти за собою порушення нормального функціонування програмного забезпечення Розпорядника.

4.2.6. Повідомляти достовірну контактну інформацію та свої реквізити і своєчасно сповіщати Розпорядникапро зміну контактної інформації та реквізитів.

(Вказати інші можливі обов'язки та права Володільця)

4.3. Розпорядник має право:

4.3.1. Вимагати усунення порушень умов цього Договору.

4.3.2. Використовувати персональні дані в інтересах суб'єкта персональних даних в процесі здійснення діяльності, що не суперечить предмету цього Договору та заявленій меті обробки.

4.3.3. Розширювати та удосконалювати функціональність програмного забезпечення протягом всього часу дії цього договору.

4.4.Розпорядник зобов'язується:

4.4.1. Не розголошувати і не поширювати персональні дані без згоди Володільця бази персональних даних, суб'єкта персональних даних, та у випадках, що не передбачені законом.

4.4.2. Дотримуватися типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних(згідно з додатком 1), що є невід'ємною частиною даного Договору.

4.4.3. Здійснювати системне адміністрування серверу, забезпечувати його доступність та технічну підтримку.

4.4.4. Здійснювати захист наданих персональних даних від несанкціонованого використання, спотворення, знищення або зміни.

4.4.4. Надавати послуги згідно з умовами і вимогами, викладеними у типовому порядку згідно з додатком 1.

4.4.5.Безоплатно усунути недоліки наданих послуг, що виникли з його вини.

(Вказати інші можливі обов'язки та права Розпорядника)

5. Відповідальність сторін

5.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства України.

5.2.Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

5.3.Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього договору, якщо воно сталося не з її вини (форс-мажорні обставини).

5.4.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення умов цього договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього договору.

5.5. Спори вирішуються в судовому порядку.

6. Форс-мажорні обставини

6.1.Кожна зі сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і яких не було можливості уникнути або усунути, як то: війна, рішення державних органів, які істотно погіршують умови виконання Договору або унеможливлюють їх виконання повністю або частково; пожежі, повені, землетруси й інші стихійні лиха, технічні аварії з важкими наслідками, епідемії, епізоотії та інші обставини. Сторона, для якої стало неможливим виконання Договору у зв'язку з обставинами непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону як про настання таких обставин, так і про припинення таких обставин або їх наслідків.


6.2.Протягом одного дня після появи таких обставин або на початку дії їх наслідків Сторони повинні письмово погодити строк, на який припиняється дія даного Договору. Якщо такі обставини або їх наслідки будуть тривати довше погодженого Сторонами строку, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором; у цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати відшкодування іншою Стороною збитків, у тому числі упущеної вигоди.

6.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

6. Загальні положення

6.1. Зміни та доповнення до даного Договору здійснюються тільки в письмовому вигляді. Діючими та обов'язковими для Володільця та Розпорядника визнаються тільки ті зміни, які вони склали по взаємній згоді.

6.2.Даний Договір складений в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.

7. Строк дії договору та юридичні адреси сторін

7.1. Договір набуває сили з дати його підписання й діє протягом одного року з моменту підписання, але не раніше, ніж Сторони виконають свої зобов'язання в повному обсязі, якщо інше не передбачене в даному Договорі.

Реквізити сторін

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________