ДОГОВІР
ПРО ПЕРЕДАННЯ ПРАВА НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ

 

м. ________________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 2") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про передання права на одержання патенту (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, Сторона 1 передає Стороні 2 право на одержання патенту на винахід, яке належить Стороні 1 як роботодавцю винахідника __________.

2. Під поняттям "винахід" в цьому Договорі розуміють результат інтелектуальної діяльності винахідника - технологічне (технічне) вирішення щодо _________________, яке відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності), який був винайдений у зв'язку із виконанням службових обов'язків винахідником (працівником Сторони 1) і документація щодо якого, зокрема опис винаходу, формула винаходу, креслення та реферат, міститься в Додатку N ___ до цього Договору.

3. Сторона 1 підтверджує, що повідомлення про створений винахідником службовий винахід разом із описом, що розкриває суть винаходу, було подано винахідником Стороні 1 "___" ____________ 200_ р.

4. Сторона 2 зобов'язується в місячний строк з дати одержання патенту на винахід виплатити Стороні 1 винагороду у розмірі ___________________________ ____________________________ грн. шляхом ______________________________.

5. Сторона 2 зобов'язується розпочати використання винаходу не пізніше ______________________________________________________________________ _______________ з дня ____________________________________.

6. Сторона 2 зобов'язується інформувати Сторону 1 про використання винаходу, про надання ліцензій на його використання, про передання майнових прав на винахід третім особам і про намір відмовитись від патенту або від підтримання його чинності шляхом _____________ в строк _____________.

7. Сторона 2 додатково до передбаченої п. 4 цього Договору винагороди сплачує Стороні 1 наступні суми за використання винаходу в таких розмірах:

- _________ % від частки собівартості продукції (робіт, послуг) Сторони 2, що припадає на цей винахід, але не менше ____________ % прибутку, який отримується щороку Стороною 2 від використання винаходу у власному виробництві шляхом __________ у строк _______________;

- ___________ % прибутку, який отримується щороку Стороною 2 від використання винаходу у власному виробництві шляхом __________ в строк _______________;

- ___________ % прибутку від надання ліцензії на використання винаходу шляхом __________ в строк _______________.

8. Порядок розрахунку розміру передбаченої п. 7 частки собівартості продукції (робіт, послуг), що припадає на винахід, передбачений Додатком N ___ до цього Договору.

9. Порядок розрахунку розміру передбачених п. 7 прибутку, який одержуються Стороною 2 від використання винаходу, та прибутку від надання ліцензії на використання винаходу, передбачений Додатком N ___ до цього Договору.

10. Сторони погодились, що у випадку надання Стороною 2 третій особі ліцензії на використання винаходу без оплати в грошовій формі, визначати ціну такої ліцензії у порядку, визначеному у Додатку N ___ до цього Договору і вважати вказану ціну прибутком від надання ліцензії на використання винаходу.

11. Сторона 2 сплачує Стороні 1 за кожний день прострочення передбачених п. п. 4 та 7 цього Договору платежів пеню в розмірі ___ % від суми, що підлягає сплаті.

12. У випадку укладення ліцензійних договорів на використання винаходу з третіми особами Стороною 2 на строк менший, ніж строк дії патенту на винахід, Сторона 2 зобов'язується не дозволяти ліцензіату за таким ліцензійним договором подальше використання винаходу до закінчення строку дії патенту на винахід.

13. У випадку невиконання п. ___ цього Договору будь-які майнові права на винахід переходять до Сторони 1 з моменту ___________________ без укладення Сторонами додаткового договору про передання (перехід) таких прав, при цьому усі раніше зроблені Стороною 2 витрати, пов'язані з винаходом, а саме: ________________, не підлягають компенсації і раніше зроблені виплати на користь Сторони 1 не підлягають поверненню.

14. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

15. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного  законодавства України.

16. Додаткові умови: ______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

17. Цей Договір в частині конкретних умов його виконання є конфіденційним, інформація, що в ньому міститься, не розголошується і не передається третім особам.

18. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

19. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 18 цього Договору та закінчується ________________________________________.

20. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

21. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

22. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

23. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

24. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

25. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

26. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

27. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.

28. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

29. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

30. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

31. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну  силу та можуть враховуватись виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

32. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

ПІДПИСИ

 

За СТОРОНУ 1

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

 

СТОРОНА 2

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

СТОРІН

 

За СТОРОНУ 2

Керівник _____________/___________/

 

м. п.