ДОГОВІР
ПРО ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНОГО МАЙНОВОГО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОР
У

 

м. ____________                                                      "___" ____________ 200_ р.

 

______________________________________________________________________

(вказати прізвище, ім'я, по батькові автора)

(надалі іменується "Автор"),з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Видавництво") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

______________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про передання виключного майнового права на використання літературного твору (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор за плату у повному обсязі передає Видавництву належне Авторові виключне майнове право на використання літературного твору, визначеного у п. 1.2 цього Договору (надалі іменується "твір"), а Видавництво зобов'язується сплатити Авторові винагороду.

1.2. Твір має наступні ознаки та характеристики: ______________________.

1.3. Виключне майнове право на використання твору, яке за цим Договором передається від Автора до Видавництва, охоплює усі дії (способи), що визначені як використання твору у чинному законодавстві України, але не охоплює право Автора дозволяти або забороняти використання твору.

1.4. Виключне майнове право на використання твору, яке за цим Договором передається від Автора до Видавництва, вважається належним Видавництву з _________________.

1.5. Автор зобов'язується передати Видавництву рукопис твору не пізніше "___" ____________ 200_ р. шляхом _____________________. Передача рукопису оформлюється Актом приймання-передачі у строк _______________ шляхом ___________.

1.6. Підписаний Автором рукопис передається в двох примірниках, надрукованих на лазерному принтері шрифтом Times New Roman, через півтора інтервали, по 28 - 30 рядків на одному боці стандартного аркуша А4, до 60 знаків у рядку, кількість сторінок ___________.

 

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

2.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

2.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

2.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.


 

3. ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ

 3.1. Видавництво зобов'язується сплатити Авторові плату в розмірі _________________________ грн. у строк ____________ шляхом ______________.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Видавництва.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Видавництва.


6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну  силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Видавництва.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИДАВНИЦТВО

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

Підписи

 

За видавництво

Керівник ____________/___________/

 

М. П.

АВТОР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

сторін

 

Автор______________/___________/