ДОГОВІР
про переведення боргу

м. ____________                                                      "___" ____________ 200_ р.

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Первісний боржник") в особі ____________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Новий боржник") в особі _______________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

 

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Кредитор") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з третьої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

на підставі статей 520 - 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. Цим Договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника) у зобов'язанні, що виникає із Договору ____________ N ___ від "___" ___________ ____ р., укладеного між Первісним боржником та Кредитором (надалі іменується "Основний договір").

2. Первісний боржник переводить на Нового боржника борг (грошове зобов'язання) у розмірі ________________________________ грн., що виник на підставі п. ___ Основного договору, а Новий боржник погоджується виконати  зазначене грошове зобов’язання.

3. Кредитор не заперечує проти заміни Первісного боржника Новим боржником в Основному договорі і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає свою згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Новий боржник має право висунути проти вимоги Кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між Кредитором та Первісним боржником за Основним договором.

5. Новий боржник, підписуючи цей Договор, підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (документація), пов'язана із Основним договором, зокрема і та, що стосується спорів і суперечностей за Основним договором між Первісним боржником та Кредитором.

6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПЕРВІСНИЙ БОРЖНИК

НОВИЙ БОРЖНИК

КРЕДИТОР

 

___________________
___________________
___________________
___________________

 

 

___________/_________/

м. п.

 

___________________
___________________
___________________
___________________

 

 

___________/_________

м. п.

 

___________________
___________________
___________________
___________________

 

 

_________/_________/

м. п.