ДОГОВІР
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

м. Київ 

"___" ___________ 20__ р. 

 

Федерація професійних спілок України (надалі іменується - "Роботодавець") в особі Голови ФПУ ____________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та працівник управління інформатизації апарату ФПУ ___________________________ (надалі іменується "Працівник"), з другого боку, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать Федерації професійних спілок України, уклали цей Договір про таке:

1. Працівник, який обіймає посаду головного спеціаліста управління інформатизації, приймає на відповідальне зберігання передані йому матеріальні цінності згідно з додатками до цього договору.

2. Працівник зобов'язується:

2.1. Вести облік матеріальних цінностей, переданих йому на відповідальне зберігання.

2.2. Дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання матеріальних цінностей.

2.3. Вживати заходів до відвернення випадків заподіяння шкоди майну Роботодавця, своєчасно інформувати його про обставини, що загрожують забезпеченню збереження переданих йому матеріальних цінностей.

2.4. На підставі розпорядження чи іншого документа передавати ввірені йому матеріальні цінності у користування працівникам апарату за актом приймання-передачі чи під розписку, контролювати правильність експлуатації переданої техніки та здійснювати її технічне обслуговування.

2.5. Вести облік переміщення матеріальних цінностей у межах апарату ФПУ, передачі їх іншим юридичним особам чи списання у встановленому порядку.

2.6. Вести облік відремонтованої техніки із зазначенням причин виходу її з ладу.

2.7. Брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей.

2.8. Нести повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих на відповідальне зберігання матеріальних цінностей.

3. Роботодавець зобов'язується:

3.1. Створити умови для зберігання переданих Працівникові матеріальних цінностей, зокрема надати ізольоване приміщення, яке відповідає умовам зберігання цих цінностей; забезпечити недоступність приміщення для сторонніх осіб та його охорону.

3.2. Ознайомити Працівника з нормативно-правовими актами з питань матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцеві, у тому числі з інструкціями, нормативами, правилами приймання, зберігання, передачі, списання, застосування у процесі роботи переданих Працівникові цінностей.

3.3. Звіряти з Працівником дані обліку матеріальних цінностей.

3.4. Своєчасно реагувати на повідомлення працівника про обставини, що становлять загрозу збереження матеріальних цінностей та усувати причини, що становлять таку загрозу.

3.5. Проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

4. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження матеріальних цінностей, прийнятих ним на відповідальне зберігання, визначення розміру заподіяної Роботодавцеві шкоди, її відшкодування здійснюється згідно із законодавством.

5. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

6. Дія цього Договору поширюється на весь час роботи з ввіреними Працівникові матеріальними цінностями.

7. Цей Договір складений українською мовою, на двох сторінках у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, з яких перший знаходиться у Роботодавця, а другий - у Працівника.

Роботодавець
Федерація професійних спілок України
01012 м. Київ-12, Майдан Незалежності, 2
Р/р 26007002524011 МФО 322012
КМФ АКБ "Укрсоцбанк" м. Києва. 

Працівник
_____________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
                               (адреса)
_____________________________
       (серія та N паспорта, ким виданий) 

Підписи:
Голова ФПУ
                   М. П. 

 
Працівник 

 

 


 

АКТ
приймання-передачі

    м. Київ 

___________ 20__ р. 

    Я, _____________________________________________________________________________,
передаю оргтехніку _________________________________________________________________
для практичного використання в роботі відповідно до нижченаведеного переліку 

 

 

N
з/п 

Устаткування 

Кількість 

Інвентарний N 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

   Відповідальний за збереження та експлуатацію техніки відповідно до Положення про використання та збереження оргтехніки від кім. N __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        Тел. _____________ 

        Передав _____________________
        "___" ___________ 20__ р. 

Прийняв ________________