ДОГОВІР
ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

         (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________________

______________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про проведення аудиту (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати передбачені в додатку N ___ до цього Договору аудиторські послуги (надалі іменується "послуги"), а Замовник зобов'язується забезпечити умови для надання зазначених послуг та оплатити Виконавцеві такі послуги.

1.2. Строки, місце та порядок надання послуг передбачені додатком N___ до цього Договору.

1.3. Порядок складання Сторонами Акта про надання послуг, строк такого складання, передбачені додатком N ___ до цього Договору.

1.4. За наслідками надання послуг Виконавець надає Замовникові аудиторські довідки та висновки в строк __________ шляхом ________________.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Вимагати від Виконавця виконання його обов'язків в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

2.1.2. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі _______________________.

2.1.3. Отримувати від Виконавця пропозиції та зауваження, що робляться ним у процесі надання послуг, шляхом ___________ в строк _________.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Передавати Виконавцеві необхідні дані, документи й інформацію та створити належні умови для надання послуг, а саме: _________________, шляхом _____________ в строк ___________________.

2.2.2. Не втручатися у роботу Виконавця.

2.2.3. Своєчасно реагувати на виявлені під час надання послуг недоліки у веденні бухгалтерського обліку шляхом ______________ в строк ______________.

2.2.4. Провести повний розрахунок з Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Самостійно визначати форми й методи надання послуг на підставі чинного законодавства України, існуючих норм і стандартів аудиту.

2.3.2. Відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо замовник втручається в його діяльність.

2.3.3. Отримувати необхідні документи, усні та письмові пояснення від керівництва та працівників Замовника в строк ___________.

2.3.4. Отримувати необхідну інформацію від третіх осіб (банків, постачальників тощо).

2.3.5. Залучати на договірних засадах до участі в наданні послуг фахівців різного профілю шляхом ____________________.

2.4. Виконавець зобов'язаний:

2.4.1. Повідомити Замовника не пізніше закінчення строку цього Договору про виявлені факти недостовірності або неповноти бухгалтерських документів шляхом ____________в строк _______________.

2.4.2. Передати зроблені у процесі надання послуг записи, пропозиції, зауваження Замовникові в строк _____________ шляхом _______________, про що має бути одночасно видана і передана Виконавцеві відповідна розписка або довідка.

2.4.3. Зберігати в таємниці отриману ним під час надання послуг інформацію про Замовника.

 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. За надані послуги Замовник сплачує Виконавцю __________ шляхом ___________ в строк ___________.

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. ____________________________________________________________.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За замовника

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

ВИКОНАВЕЦЬ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За виконавця

Керівник ____________/____________/

 

м. п.